ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กฎการใช้ some และ any

Written by Sine

some และ any แปลว่า บ้าง ใช้วางหน้าคำนามเพื่อบอกว่ามีอยู่บ้าง แต่ไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดว่ามีอยู่เท่าไหร่ some และ any ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้

แต่โดยหลักๆ แล้ว

– some ใช้กับ ประโยคบอกเล่า

– any ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ

มี…อยู่บ้าง

About the author

Sine