ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กฎพื้นฐานในการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech

Written by Sine

กฎพื้นฐานในการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech

ก่อนอื่นเลย เรามาทำความรู้จักกับ Direct Speech กับ Indirect Speech ก่อน

Direct Speech

Direct Speech คือ การนำคำพูดของผู้อื่นมาพูดแบบตรง ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเติมคำพูดใด ๆ เข้าไป และคำพูดนั้นจะอยู่ในเครื่องหมายคำพูด (Quotation Mark “…”) เช่น

Tom said, “I have dinner with my wife.”

Indirect Speech

Indirect Speech หรือ Reported Speech คือ การนำคำพูดของผู้อื่นมาดัดแปลงเป็นคำพูดของผู้พูดเอง แล้วเล่าให้ผู้อื่นฟัง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประโยคเดิม และไม่มีการใส่เครื่องหมายคำพูด เช่น

Direct Speech:    Tom said, “I have dinner with my wife.”

ส่วน กฎพื้นฐานในการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech

1. เปลี่ยน Tense

Direct Speech

Indirect Speech

  Present simple   Past simple
  Present continuous   Past continuous
  Present perfect simple   Past perfect simple
  Present perfect continuous   Past perfect continuous
  Past simple   Past perfect
  Past continuous   Past perfect continuous
  Past perfect   Past perfect
  Past perfect continuous   Past perfect continuous

เปลี่ยน Modal Verbs (กริยาช่วย)

Direct Speech

Indirect Speech

  will / shall   would / should
  can   could
  may   might
  must   had to

ข้อควรจำ: Direct Speech ที่ใช้ Modal Verbs – could, would, should, might และ ought to อยู่แล้ว เมื่อทำเป็น Indirect Speech ไม่ต้องเปลี่ยนคำกริยาช่วยเหล่านี้
2. เปลี่ยนคำกริยาของประโยคนำ (Reporting Verb)

Direct Speech

Indirect Speech

  says   says (that)
  said   said (that)
  say to + บุคคล   tell + บุคคล + (that)
  said to + บุคคล   told + บุคคล + (that)


3. เปลี่ยนสรรพนามบุคคล (Personal Pronoun)

Direct Speech

Indirect Speech

  I   he/she
  me   him/her
  my   his/her
  mine   his/hers
  myself   himself/herself
  we   they
  us   them
  our   their
  ours   theirs
  ourselves   themselves
  you (ประธาน)   he/she
  you (กรรม)   me
  your   my
  yours   mine
  yourself   myself
  yourselves   ourselves

4. เปลี่ยนคำแสดงระยะใกล้เป็นไกล (Nearness → Remoteness)

Direct Speech

Indirect Speech

  here   there
  this   that
  these   those


และเปลี่ยนคำบอกเวลา (Adverbs of time)

Direct Speech

Indirect Speech

  today   that day
  yesterday   the day before
  tomorrow   the next day
  last night/week/month/year   the night/week/month/year before
  next night/week/month/year   the following night/week/month/year
  ago   before
  a year/month ago   a year/month before
  now   then
  come   go

About the author

Sine