ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาช่วยสำหรับ Continuous Tense, Perfect Tense, Perfect Continuous Tense

Written by Sine

การใช้กริยาช่วยในการทำกาลให้เป็นพวก Continuous Tense นั้น ถ้าเรามีกริยาในประโยคเป็นจำพวกกริยาช่วย คือ can, may, ought, must อยู่ด้วยเราจะต้องเอาคำว่า be ตามหลังกริยาช่วยนั้น แล้วจึงเติม  Present participle ของกริยาที่เราต้องการ 

He may be running.  
เขาอาจจะกำลังวิ่งอยู่

He can be running.
เขาสามารถที่จะกำลังวิ่งอยู่

We ought to be working.
เราควรจะกำลังทำงานอยู่

 You must be walking.
คุณต้องการกำลังเดินอยู่

สำหรับกริยาช่วย shall กับ will นั้นอยู่ในอนาคตกาล ดังที่ได้อธิบายแล้ว

หากเราจะทำเป็น Perfect Tense  เราก็เอา have ตามหลังกริยาช่วยแล้วจึงเติม Past participle เช่น

We may have gone.
เขาอาจจะไปแล้วก็ได้

He can have finished his work.
เขาสามารถที่จะทำงานของเขาให้เสร็จได้แล้ว

We ought to have gone.
เราควรที่จะไปได้แล้ว

You must have gone.
คุณต้องไปได้แล้ว(คุณคงจะไปเสียแล้ว)

หากเราจะทำเป็น Perfect Continuous Tense เราก็เอา have been ตามหลังกริยาช่วยก่อนที่จะเติม Present participle เช่น

He may have been going.
เขาอาจจะกำลังไปอยู่แล้วก็ได้

He can have been finished his work.
เขาสามารถที่จะทำงานให้เสร็จอยู่แล้ว

We ought to have been swimming.
เราควรที่จะกำลังว่ายน้ำอยู่แล้ว

You must have been working hard.
คุณคงจะต้องได้ทำงานมาอย่างหนักแล้ว 

About the author

Sine