ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาที่ต้องการกรรม หรือ transitive verbs

Written by Sine

กริยาที่ต้องการกรรม หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า transitive verbs คือ กริยาแสดงการกระทำที่ความหมายไม่สมบูรณ์ในตัว ต้องมีบุคคลที่สองหรือสาม หรือสิ่งของที่มาทำหน้าที่กรรมของการกระทำนั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจความหมายได้อย่างชัดแจ้ง เช่น กิน (กินอะไร), รัก (รักใคร), ชอบ (ชอบใคร ชอบอะไร)

เช่น

About the author

Sine