ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ กับ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรม

Written by Sine

คำกริยาในภาษาอังกฤษแบ่งได้เป็น สกรรมกริยา (Transitive Verb) หรือกริยาที่ต้องการกรรม และ อกรรมกริยา (Intransitive Verb) กริยาที่ไม่ต้องการกรรม กริยาทั้งสองชนิดนี้มีหลักการใช้แตกต่างกันอย่างไร เป็นอีกเรื่องสำคัญมากที่ต้องรู้

คำกริยา (Verbs) ในภาษาอังกฤษสามารถแยกประเภทออกได้เป็น Action Verbs หรือ Dynamic Verbs เป็นกริยาแสดงอาการ การกระทำ เช่น walk, run, do และ Stative Verbs เป็นกริยาแสดงสภาวะความรู้ ความคิด สัมผัส เช่น love, think, know

และ Action Verbs ส่วนใหญ่จะจำกัดความได้ว่า Transitive หรือ Intransitive ซึ่งบางคำก็ต้องการกรรมตรง (Direct Object) บางคำก็ไม่ต้องการกรรมตรง และบางคำกริยาก็สามารถเป็นได้ทั้ง Transitive และ Intransitive ขึ้นอยู่กับความหมายของคำนั้น ๆ


Transitive Verbs

Transitive Verbs (VT) เป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมตรง (Direct Object) มารองรับเสมอ เช่น

I eat bread and drink coffee.
eat, drink เป็น  Transitive Verbs, bread เป็น Direct Object ของ eat และ coffee เป็น Direct Object ของ drink

I bought a new phone.
bought เป็น Transitive Verbs, new phone เป็น Direct Object ของ bought

ตัวอย่าง Transitive Verbs ที่ต้องตามด้วยกรรมตรง (Direct Object)
annoy     bring      buy      check      contain
edit        finalize    get       lay          lend
make     offer       owe      phone     send
show     take        tell       verify       wash


Intransitive Verbs

Intransitive Verbs (VI) เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมตรงมารองรับ เนื่องจากมีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเอง และหลาย ๆ คำกริยาจะตามด้วยคำคุณศัพท์ (Adjective), คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb), คำบุพบท (Preposition) หรือส่วนขยายคำกริยา (Gerund หรือ Infinitive) เช่น

She is sleeping.
I looked at him.
I walk slowly.
The dog ran.
Tom comes to school by bus.
Let’s talk about Japanese music.

ตัวอย่าง Intransitive Verbs ที่ไม่จำเป็นต้องตามด้วยกรรมตรง (Direct Object)
act       arrive          come         cough     continue
cry       die             emigrate     excel       explode
go        immigrate    laugh         lie           respond
rise       run            sit             smile       swim

นอกจากนี้มีคำกริยาอีกหลายคำที่เป็นได้ทั้ง Transitive และ Intransitive ซึ่งขึ้นอยู่กับความหมายของคำนั้น เช่น

propose : ถ้าเป็น Transitive Verb หมายถึง เสนอให้พิจารณา / ถ้าเป็น Intransitive Verb หมายถึง ขอแต่งงาน

I proposed new plan to my boss.
(ฉันเสนอโครงการใหม่ให้หัวพิจารณา : proposed เป็น Transitive Verb และ new plan เป็น Direct Object)

I proposed to her.
(ผมขอเธอแต่งงาน : proposed เป็น Intransitive Verb)

He left the gift on the table.
(เขาทิ้งของขวัญไว้บนโต๊ะ : left เป็น Transitive Verb และ gift เป็น Direct Object)

After he cleaned up, he left.
(หลังจากเขาทำความสะอาด เขาก็ออกไป : left เป็น Intransitive Verb)

ตัวอย่างคำกริยาที่เป็นได้ทั้ง Transitive และ Intransitive
burn         check     climb         cost       dance
drive         eat         give          go          grow
improve     leave      manage     paint       pay
run           set         sing          sit          smell
stop         study       teach       write

 

About the author

Sine