ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาบางตัวที่ต้องใช้คู่กับ gerunds เสมอ

Sine
Written by Sine

กริยาเหล่านี้ถ้าจะต้องใช้ร่วมกับ non-finite verbs จะต้องใช้ในรูปของ gerunds เสมอ

1. กริยาที่บอกความรู้สึก ชอบ (like), ไม่ชอบ (dislike), สนุกกับ, เพลิดเพลินกับ (enjoy), รัก (love), เกลียด (hate), สนใจ (care), อดทน (stand, bare)

2. ตามหลังกริยาที่ลงท้ายด้วย prepositions เช่น in, on, at, of ฯลฯ ต้องตามด้วย gerunds เสมอ

3. กริยาเหล่านี้ต้องตามด้วย gerunds ต้องอาศัยการจดจำเอา ใช้บ่อยๆ ก็จะจำได้ไปเอง

About the author

Sine

Sine

%d bloggers like this: