ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาบางตัวที่ต้องใช้คู่กับ gerunds เสมอ

Written by Sine

กริยาเหล่านี้ ถ้าจะต้องใช้ร่วมกับ non-finite verbs จะต้องใช้ในรูปของ gerunds เสมอ

1. กริยาที่บอกความรู้สึก ชอบ(like) ไม่ชอบ(dislike) สนุกกับ,เพลิดเพลินกับ (enjoy) รัก(love) เกลียด(hate) สนใจ(care) อดทน(stand, bare)

I like colling coins.

ฉันชอบสะสมเหรียญ

She dislikes playing outdoor sports.

เธอไม่ชอบการเล่นกีฬากลางแจ้ง

2. ตามหลังกริยาที่ลงท้ายด้วย preposition เช่น in, on, at, of ฯลฯ ต้องตามด้วย gerunds เสมอ

I am interested in skiing.

ฉันรู้สึกสนใจในการเล่นสกี

Kate is good at playing the violin.

เคทเก่งในการเล่นไวโอลิน

3. กริยาเหล่านี้ต้องตามด้วย gerunds ต้องอาศัยการจดจำเอา ใช้บ่อย ๆ จะจำได้เอง

admin   ยอมรับ

avoid    หลีกเลี่ยง

advise  แนะนำ

finish   ทำให้เสร็จ, ทำให้จบ

involve  เกี่ยวข้อง

keep       รักษา

mind     สนใจ

stop     หยุด

permit   อนุญต, อนุมัติ

suggest  แนะนำ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาบางตัวที่ต้องใช้คู่กับ gerunds เสมอ

Written by Sine

กริยาเหล่านี้ถ้าจะต้องใช้ร่วมกับ non-finite verbs จะต้องใช้ในรูปของ gerunds เสมอ

1. กริยาที่บอกความรู้สึก ชอบ (like), ไม่ชอบ (dislike), สนุกกับ, เพลิดเพลินกับ (enjoy), รัก (love), เกลียด (hate), สนใจ (care), อดทน (stand, bare)

2. ตามหลังกริยาที่ลงท้ายด้วย prepositions เช่น in, on, at, of ฯลฯ ต้องตามด้วย gerunds เสมอ

3. กริยาเหล่านี้ต้องตามด้วย gerunds ต้องอาศัยการจดจำเอา ใช้บ่อยๆ ก็จะจำได้ไปเอง

About the author

Sine