ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยา หรือ verbs คืออะไร

Written by Sine

คำกริยา (verbs) คือ คำในประโยคที่แสดง

1. การกระทำของประธาน เช่น run (วิ่ง), walk (เดิน), eat (กิน), sing(ร้องเพลง)

2. สถานะหรือสภาพการเป็นอยู่ของประธาน เช่น มีตัวตน (exist), อาศัยอยู่ (live), เป็น (is)

About the author

Sine