บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การกล่าวคำทักทาย (Greeting) ในภาษาอังกฤษ

Written by Sine

การกล่าวคำทักทาย (Greeting) ในภาษาอังกฤษ

ถ้ากล่าวในแง่ของ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ แล้ว การกล่าวคำทักทายของฝรั่ง (Greeting) จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ เป็นคำคำ เดียวกันหรือเป็นคำในกลุ่มเดียวกัน เช่น

คำทักทาย: Hi!
คำกล่าวตอบ: Hi!

2. การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ไม่ใช่คำคำเดียวกัน เช่น

    คำทักทาย: How are you?
คำกล่าวตอบ: Very well.

1. การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ เป็นคำคำเดียวกันหรือเป็นคำในกลุ่มเดียวกัน การกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ เป็นคำคำเดียวกันหรือเป็นคำในกลุ่มเดียวกันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้


1.1 กลุ่มการกล่าวคำทักทายที่เป็นคำเพียง 1-2 พยางค์  การกล่าวคำทักทายด้วยคำเพียง 1-2 พยางค์ จะได้แก่คำดังต่อไปนี้

Hi; Hey; Hello; Howdy; Hi there; Hello there; Morning/Afternoon/Evening

การใช้ ‘คำทักทาย’ ที่เป็นคำเพียง 1-2 พยางค์ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ด้วยคำคำเดียวกัน หรือด้วยคำในกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

    คำทักทาย: Hi!
คำกล่าวตอบ: Hi!/Hey!/Hello

    คำทักทาย: Morning/Hello
คำกล่าวตอบ: Morning/Hi there

    คำทักทาย: Evening/Howdy/Hi there
คำกล่าวตอบ: Evening/Hi!/Hello there

การใช้ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ดังตัวอย่างข้างต้น มักใช้กับการกล่าวคำทักทาย ในหมู่คนที่รู้จักกันแล้ว หรือในหมู่เพื่อนสนิท หรือใช้เพื่อแสดงความเป็นกันเอง และมักใช้กับ การกล่าวทักทายเมื่อพบหน้ากันเป็นครั้งแรกของวัน ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีภาระกิจที่จะต้องกระทำ จึงมักนิยมทักกันด้วยคำสั้นๆเพียง 1-2 พยางค์ดังตัวอย่างข้างต้น

ถ้าได้ทักทายกันไปแล้ว และยังมาพบกันอีกครั้งภายในวันนั้น ก็อาจจะมีการใช้คำทักทาย อีกได้ดังนี้ Hi, again โดยฝ่ายที่ถูกทักทายก็อาจจะกล่าวตอบมาว่า Hey เป็นต้น
1.1.1 การใช้ Hi ในการกล่าวคำทักทายเพื่อแนะนำตนเอง เป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่มักจะใช้คำว่า Hi กล่าวทักทายบุคคลที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ต้องการทำความรู้จัก ดังนี้

    J-Ma: Hi!
Mint: Hi!
J-Ma: My name is J-Ma.
Mint: I’m Mint. Nice to meet you.
J-Ma: Nice to meet you (too).

และตามมารยาททางสังคมของฝรั่งแล้ว เมื่อมีการทักทายด้วยคำว่า Hi แล้วฝ่ายที่ถูก ทักทาย ก็ต้องกล่าวตอบไปว่า Hi เช่นกัน เพื่อมิให้เป็นการเสียมารยาทดังตัวอย่างข้างต้น

เมื่อเราได้รู้จักธรรมเนียมและมารยาททางสังคมของการกล่าวคำทักทายของฝรั่งแล้ว ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษของเราได้ ด้วยการเริ่มต้นกล่าวทักทายฝรั่งก่อน เพราะโดยมารยาทแล้วฝรั่งก็มักจะต้องคุยกับเราด้วยเสมอ เช่น สมมติเราไปเจอนักท่องเที่ยว หรืออาสาสมัครที่มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยของเรา เราก็สามารถตรงเข้าไปทักทายได้ทันทีดังนี้

    James: Hi! My name is James.
Bella: Hi! James. I’m Bella.
James: I’m a student here.
Bella: Really? Good to meet you.
James: I’m pleased to meet you today. May I ask you a question?
Bella: Yes, go ahead.
James: Are you a volunteer to teach English here?
Bella: Sure.

หรือถ้ามีฝรั่งเข้ามาทักทายเราด้วยคำว่า Hi! เราก็ควรตอบกลับไปด้วยคำว่า Hi! ทันที เพื่อแสดงมารยาททางสังคมอันดี อย่าได้เงียบเฉย เหนียมอาย ทำหน้าบึ้ง หรือเดินหนี ฯลฯ

แต่เมื่อต่อบทสนทนากันแล้ว เรารู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจฝรั่งคนนั้น เราก็สามารถปลีกตัว ออกมาได้ด้วยการพูดว่า

Excuse me. I’m in a hurry. Bye. หรือ I’m sorry.
I don’t mean to be rude, but I have something to do. Bye. เป็นต้น

Happy friends or couple greeting waving hands and looking each other in a date in a coffee shop

1.2 กลุ่มการกล่าวคำทักทายด้วยวลีที่แสดงความสุภาพ

การใช้ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ด้วยวลีที่แสดงความสุภาพ จะได้แก่วลีดังต่อไปนี้:
Good morning ใช้ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนถึง 12.00 น. โดยประมาณ

Good afternoon ใช้ตั้งแต่ช่วง 12.00-18.00 น. โดยประมาณ

Good evening ใช้ตั้งแต่ช่วง 18.00 น.-เที่ยงคืน โดยประมาณ

ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

    คำทักทาย: Good morning
คำกล่าวตอบ: Good morning

    คำทักทาย: Good afternoon
คำกล่าวตอบ: Good afternoon

    คำทักทาย: Good evening
คำกล่าวตอบ: Good evening

การกล่าวคำทักทายด้วยวลีที่แสดงความสุภาพนี้ มักใช้เมื่อเรากล่าวต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในร้านเรา, กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานหรือมาใช้บริการของเรา เป็นต้น

และถ้าเราในฐานะผู้กล่าวคำทักทาย ต้องการใช้คำทักทายของเราฟังดูสุภาพยิ่งขึ้น ก็สามารถเสริมคำอื่นๆเข้าไปได้ เช่น Good afternoon, sir (ใช้ทักทายลูกค้าหรือแขกที่เป็นผู้ชาย); Good evening, ma’am (ใช้ทักทายลูกค้าหรือแขกที่เป็นผู้หญิง)


1.3 กลุ่มการกล่าวคำทักทายด้วยประโยคแบบเป็นทางการ

‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ด้วยประโยคแบบเป็นทางการได้แก่ How do you do? โดยมีลักษณะการใช้ดังนี้

    คำทักทาย: How do you do?
คำกล่าวตอบ: How do you do?

‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ How do you do? นี้ แม้จะอยู่ในรูปของประโยคคำถาม แต่เวลาออกเสียงก็ให้ออกเสียงแบบประโยคบอกเล่าธรรมดา นั่นคือ ไม่มีการขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค

How do you do? มักใช้เป็น ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ เมื่อเราเข้าพบกับหัวหน้า หรือผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ, หรือเมื่อเราพบปะเจรจาความหรือเจรจาทางธุรกิจต่างๆ หรือใช้เพื่อแสดงความสุภาพเมื่อเราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบุคคลอื่นเป็นครั้งแรกและหลังจากกล่าว How do you do? แล้ว ก็อาจจะมีการจับมือจับไม้กันด้วย (hand-shake)

About the author

Sine