ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การทำประโยคปฏิเสธ ในรูปแบบการใช้คำปฏิเสธ

Written by Sine

เมื่อต้องการแสดงความหมายตรงข้ามของคำหรือประโยค เราสามารถทำได้โดยการใส่คำปฏิเสธ(negation/negative word) เข้าไปเพื่อเปลี่ยนประโยคเป็น negative sentence (ประโยคปฏิเสธ) เรามาดูการใช้ negative form, negations ประโยคปฏิเสธ negative sentence กันนะคะ

negative and negation = เชิงลบและการปฏิเสธ

เราแสดงความหมายตรงข้ามประโยค I can speak French. ได้โดยเติมคำปฏิเสธ (negation หรือ negative word) เข้าไปให้เป็นประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ I cannot speak French. หรือ I can’t speck French.

การใช้ Negative form สำหรับ Present Tense

ถ้าในประโยคมี verb to be (is am are) อยู่แล้วเราสามารถเติม not หลัง verb to be
Negative form = Subject + V + not

ตัวอย่างเช่น:

am here.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ I am not here.

Tanggwa is good at football.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ Tanggwa is not good at football. หรือ Tanggwa isn’t good at football.

They are happy.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ They are not happy. หรือ They aren’t happy.

สังเกตุว่าการเขียน is not,are not นั้นเขียนได้ 2 แบบ คือ รูปเต็มกับรูปย่อ
is not = isn’t
are not = aren’t

ถ้าในประโยคไม่มี Verb to be (is am are) ให้ใช้ do not หรือ does not เพิ่มเข้ามาเป็นกริยาช่วย
1. Negative form = Subject(เอกพจน์, ยกเว้น I กับ You) + does not หรือ doesn’t + V(ไม่เติม s หรือ es)
2. Negative form = Subject(พหูพจน์, รวมทั้ง I กับ You) + do not หรือ don’t + V(ไม่เติม s หรือ es)

ตัวอย่างเช่น:

He likes music.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ He does not like music. หรือ He doesn’t likemusic.

They play football.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ They do not play football. หรือ They don’t play football.

do the job.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ I do not do the job. หรือ I don’t do the job.

สังเกตุว่าการเขียน does not,do not นั้นเขียนได้ 2 แบบ คือ รูปเต็มกับรูปย่อ
do not = don’t
does not = doesn’t

สำหรับ Tense อื่นๆ ที่มีกริยาช่วยในประโยคบอกเล่าอยู่แล้ว เราสามารถเติม not ข้างหลังกริยาช่วยนั้นได้เลย

ตัวอย่างเช่น:

Tanggwa was invited, but Sutee was not invited. หรือ … but Jane wasn’t invited.
(ตอนนั้น) แตงกวาได้รับเชิญแต่สุธีร์ไม่ได้รับเชิญ
They were rewarded, but they were not satisfied. หรือ … but they weren’t satisfied.
พวกเขาได้รับผลตอบแทนแต่ก็ไม่พอใจ

สำหรับบางประโยคจะมี adverb ที่มีความหมายเป็น Negation ก็จะถือเป็นประโยคปฏิเสธ (negative sentence) เช่นกัน โดย adverb มักจะวางไว้หน้า verb แท้ของประโยค

ตัวอย่างเช่น:

He never comes here.
There are scarcely any flowers in our garden.
ไม่ค่อยมีดอกไม้ในสวนของเรา
They could barely hear the speaker.
พวกเขาแทบไม่ได้ยินเสียงลำโพง

ถ้าในประโยคมี modal verb (can, could, will, would, may, might, shall, should) ให้เติม not หลังคำเหล่านี้ได้เลย
Negative form = Subject + modal verb  + not + V

ตัวอย่างเช่น:

can do the job.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ I cannot do the job. หรือ I can’t do the job.

He will love you.
ประโยคปฏิเสธ (negative sentence) คือ He will not love you. หรือ He won’t love you.

ถ้าประโยคมี verb to have หรือ verb to do เป็นกริยาแท้จะเติม not เข้าไปโดยตรงไม่ได้ ต้องใช้กริยาช่วยตาม tense นั้นมาเติมอีกทีหนึ่ง เช่น

ด้านล่างนี้คือ “รายการคำเชิงลบหรือคำปฏิเสธ (negations or negative words) ทั่วไปที่ใช้บ่อยๆ”

Negative words:

No
Not
None
No one
Nobody
Nothing
Neither
Nowhere
Never

Negative Adverbs:

Hardly
Scarcely
Barely

Negative verbs:

is not = isn’t
am not = ‘m not
are not = aren’t
was not = wasn’t
were not = weren’t
does not = doesn’t
do not = don’t
did not = didn’t
has not = hasn’t
have not = haven’t
had not = hadn’t
shall not = shan’t
should not = shouldn’t
will not = won’t
would not = wouldn’t
cannot = can’t
could not = couldn’t

ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับ “การใช้ negative form, negations ประโยคปฏิเสธ negative sentence” จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะเพียงแต่เนื้อหามันเยอะจนบางทีเราอาจเผลอใช้ผิดได้

About the author

Sine