บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การเสนอให้ความช่วยเหลือ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

Written by Sine

การเสนอให้ความช่วยเหลือ
การเสนอ สำนวนที่มักใช้ ได้แก่
Can I help you? มีอะไรให้ผมช่วยไหม
Would you like me to help you? คุณอยากให้ฉันช่วยไหม
Let me help you with this. ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ
Can I give you a hand? ฉันขอช่วยคุณได้ไหม

การตอบรับความช่วยเหลือ

Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย

การปฏิเสธความช่วยเหลือ
Thanks a lot. But I think I should do that myself.

ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรทำเอง

Thank you very much. But I should be responsible for that.

ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง

About the author

Sine