Advertisements
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การแสดงความเป็นเจ้าของ (2)

Sine
Written by Sine

แสดงความเป็นเจ้าของด้วย possessive pronouns

นอกจากนี้เรายังสามารใช้ possessive pronouns ในการแสดงความเป็นเจ้าของได้ด้วย

โดย possessive pronouns มีดังนี้

mine          ของฉัน

yours         ของคุณ

his              ของเขา

hers           ของเธอ

its               ของมัน

ours            ของพวกเรา

yours          ของพวกคุณ

theirs          ของพวกเขา/ของพวกเธอ/ของพวกมัน

แต่การใช้จะมีข้อแตกต่าง คราวนี้สิ่งของจะวางไว้หน้า ตามด้วย verb to be (is, am, are) แล้วจึงตามด้วย possessive pronouns

Advertisements

About the author

Sine

Sine

%d bloggers like this:
/* ]]> */