Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

การแสดงความเป็นเจ้าของ (2)

/
/
/
793 Views

แสดงความเป็นเจ้าของด้วย possessive pronouns

นอกจากนี้เรายังสามารใช้ possessive pronouns ในการแสดงความเป็นเจ้าของได้ด้วย

โดย possessive pronouns มีดังนี้

mine          ของฉัน

yours         ของคุณ

his              ของเขา

hers           ของเธอ

its               ของมัน

ours            ของพวกเรา

yours          ของพวกคุณ

theirs          ของพวกเขา/ของพวกเธอ/ของพวกมัน

แต่การใช้จะมีข้อแตกต่าง คราวนี้สิ่งของจะวางไว้หน้า ตามด้วย verb to be (is, am, are) แล้วจึงตามด้วย possessive pronouns

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: