ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้งาน much many มีความแตกต่างกัน

Written by Sine

หลกักการใช้ Much Many มันง่ายนิดเดียวเองจะบอกให้ คำว่า Much กับ Many ต่างก็แปลว่ามากเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ much หมายถึง มากในเชิงปริมาณ ส่วน many หมายถึง จำนวนมาก

การใช้ Much Many

หลักการใช้ much many มีหลักการง่ายๆคือ “much นับไม่ได้ ส่วนนับหลายใช้ many”

หมายความว่า much ใช้กับนามนับไม่ได้ ส่วนนามนับได้ที่มีหลายๆตัว ที่เรียกว่าพหูพจน์ ให้ใช้ many แค่นี้เอง

โครงสร้าง

  • much + นามนับไม่ได้ (มาก, เยอะ)
  • many + นามนับได้ในรูปพหูพจน์ (หลาย คน/ตัว/อัน/แห่ง..)

ตัวอย่างการนำไปใช้

I have much money. ฉัน มี เงิน เยอะ

She doesn’t need much sugar. หล่อน ไม่ ต้องการ น้ำตาล เยอะ

We don’t have much time. เรา ไม่ มี เวลา มาก

My kids don’t eat much rice. ลูกๆ ของฉัน ไม่กิน ข้าว เยอะ (กินข้าวไม่มาก)

He doesn’t drink much coffee. เขา ไม่ ดื่ม กาแฟ เยอะ (ดื่มไม่มาก)

Don’t add much salt in the soup. อย่า เติม เกลือ เยอะ ลงใน น้ำซุป

There are many boys playing football. มี เด็กชาย หลายคน กำลังเล่น ฟุตบอล

Many doctors are wearing glasses. หมอ หลายคน สวม แว่นตา

Many ants are climbing the tree. มด หลายตัว กำลังปีน ต้นไม้

There are many birds in the zoo. มี นก หลายตัว ใน สวนสัตว์

Many pens  are  long. ปากกา หลายด้าม ยาว

I have eaten many apples. ผม ได้กิน แอปเปิ้ล หลายผล

You have many cars. คุณ มี รถยนต์ หลายคัน

Many schools have swimming pools. โรงเรียน หลายแห่ง มี สระว่ายน้ำ

There are many banks in town. มี ธนาคาร หลายแห่ง ใน เมือง

* คำว่า much/ many  ใช้ a lot of แทน ก็ได้

I have a lot of money. ฉัน มี เงิน เยอะ

There are a lot of  boys playing football. มี เด็กชาย หลายคน กำลังเล่น ฟุตบอล

About the author

Sine