ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้งาน verb to have (ภาคอดีต)

Written by Sine

ถ้าจะพูดถึงว่า เคยมีอะไรในอดีต ก็เปลี่ยนมาใช้รูปอดีตของ verb to have ซึ่งมีอยู่ตัวเดียว had ไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตาม

About the author

Sine