ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ a number of และ the number of

Written by Sine

a number of และ the number of ทั้ง 2 คำนี้ ดูเหมือนจะคล้ายกัน แต่ความหมายและการใช้งาน คนละเรื่องกันเลย

a number of  แปลว่า จำนวนมาก มากแสดงว่า ไม่ใช่เอกพจน์แน่นอน ดังนั้น จึงใช้งานอย่างนี้

the number of ใช้เพื่อเน้นว่าจำนวนของ…(เน้นที่คำว่า จำนวน) จึงมีฐานะเป็นเอกพจน์ตามด้วยกริยาเอกพจน์ เพราะเป็นหนึ่งจำนวน หรื หนึ่งตัวเลขเท่านั้น

 

  • A number of people are sitting in the park.

มีคนจำนวนมากกำลังนั่งอยู่ในสวน

  • The number of people sitting in the park has increased.

จำนวนของคนที่มานั่งในสวน

  • A number of assignment are waiting for me.

งานมากมายกำลังรอฉันอยู่

  • The number of assignment is the same as last year.

จำนวนของงานเท่าๆกับของปีที่แล้ว

About the author

Sine