ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ Reflexive pronouns ใช้อย่างไร

Written by Sine

Pronouns คือ คำที่ใช้เพื่อทดแทนคำนาม หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สรรพนาม” สำหรับ Reflexive pronouns (ริเฟล็กซิฟวฺ โพรนาวสฺ) หมายถึง สรรพนามที่สะท้อนกลับไปยังคำนามหรือสรรพนามที่ทำหน้าที่ประธานในประโยค ข้อสังเกตของสรรพนามประเภทนี้คือลงท้ายด้วย -self ถ้าเป็นเอกพจน์ หรือ -selves ถ้าเป็นพหูพจน์ ได้แก่

สรรพนามสะท้อนแต่ละคำดังกล่าวมานี้ มีข้อบ่งบอกการใช้ดังต่อไปนี้
1. myself ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น I
2. ourselves ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น we หรือเทียบเท่า we เช่น Johnny and I
3. yourself ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น you เมื่อหมายถึง you คนเดียว
4. yourselves ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น you เมื่อหมายถึง you หลายคน
5. himself ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น he หรือเทียบเท่า เช่น John
6. herself ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น she หรือเทียบเท่า เช่น Sue
7. itself ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น it หรือเทียบเท่า เช่น a dog
8. themselves ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็น they หรือเทียบเท่า เช่น John and Sue

ตัวอย่าง
The clown is laughing at himself.
ตัวตลกในละครสัตว์หัวเราะตัวเขาเอง

I saw myself on TV last night.
ฉันเห็นตัวฉันเองในโทรทัศน์เมื่อคืนที่แล้ว

จะสังเกตเห็นได้ว่า Reflexive pronouns จะใช้ตามประธานของประโยคเสมอ ดังแสดงไว้ดังนี้
Subject Reflexive pronoun
I saw myself on TV last night.
John and I are enjoying ourselves.
Sue is making herself a cup of coffee.
John and Sue are laughing at themselves.

นอกเหนือจาก Reflexive pronouns ที่เป็นคำโดดๆ ข้างต้นแล้ว ยังมีการใช้สรรพนามสะท้อนเหล่านี้ หลังคำว่า by เช่น by myself, by yourself, by ourselves, by himself, by themselves, by herself, by itself โดยมีความหมายว่า “ด้วยตัวเองคนเดียว (alone) หรือปราศจากการช่วยเหลือใดๆ (without help)”

ตัวอย่าง
I live by myself. = I live alone.
ฉันอาศัยอยู่คนเดียว

Did you do it by yourself? = Did you do it alone (or without
help) ?
คุณทำมันคนเดียวใช่ไหม

นอกจากจะใช้ Reflexive pronouns ในกรณีดังกล่าวมาข้างต้น เรายัง สามารถใช้สรรพนามประเภทนี้เพื่อการเน้นยํ้า (emphasis)
ตัวอย่าง
I’m not going to do it for you. Do it yourself.
ฉันจะไม่ทำให้คุณ จงทำมันด้วยตัวคุณเอง


Sue repaired the car herself.
ซูซ่อมรถยนต์ด้วยตัวเธอเอง

About the author

Sine