ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ Sense Verbs อย่างถูกต้อง

Written by Sine

sense verb เป็นกริยาที่อธิบายถึง สัมผัาทั้ง 5 ของเราคือ รูป รส กลิ่น เสียง และ สัมผัส  ยกตัวอย่างเช่น  look, seem, taste, feel, smell, and sound ซึ่งคำเหล่านี้ คือ sensory (sense) verbs ซึ่งในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

ซึ่งกฎของไวยกรณ์มักจะนำมาใช้กริยาที่มีการเปลี่ยนไปตาม adverbs
ประโยคที่ถูกต้อง Ethan crossed the street quickly.

อย่างไรก็ตาม sense verbs ควรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการออกเสียงของ adjectives
ประโยคที่ผิด Even from a distance, Ethan’s pace looked quickly.
ประโยคที่ถูกต้อง Even from a distance, Ethan’s pace looked quick.

สำหรับคนที่เป็นเจ้าของภาษา ตัวกระตุ้นในการใช้ sensory verbs กับคำคุณศัพท์เป็นตามสัญชาตญาณ
ประโยคที่ถูกต้อง The cookies smelled delicious.
ประโยคที่ผิด The cookies smelled deliciously.

การใช้คำวิเศษณ์ที่นี่ทำให้เสียงมีความสามารถในการดมกลิ่น คำคุณศัพท์ที่ดีและคำวิเศษณ์ที่สอดคล้องกันดี
ประโยคที่ผิด This fabric feels so well on the skin.
ประโยคที่ถูกต้อง This fabric feels so good on the skin.
ประโยคที่ถูกต้อง This fabric drapes so well over my shoulders.

About the author

Sine