คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างระหว่าง see, look, watch

Written by Rhoda

See

เห็น (ไม่ได้ตั้งใจดูแต่แรก)

 

Look

มองดู (สิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว)

 

Watch

มองดู (สิ่งที่เคลื่อนไหว)

About the author

Rhoda