Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

คำกริยา (verb) ที่ต้องเจอ ใน TOEIC

/
/
/
3563 Views

แน่นอนว่า สำหรับภาษาอังกฤษนั้น ทุกส่วนของ Part of speed มีความสำคัญ อย่างมาก ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่จะต้องไปสอบ TOEIC  คำกริยา (verb) ก็เป็นอีกส่วนที่น่าสนใจ

คำกริยา (verb)

คำกริยาจะมีการแสดงอาการบางอย่างเกิดขึ้นมา จะมีกรรมมารับหรือไม่มีก็ได้

คำกริยาที่ควรรู้ก่อนไปสอบ TOEIC ก็เช่น hike ปีนเขา, applaud ปรบมือให้, postpone เลื่อน, reschedule เปลี่ยนกำหนดการ, resign ลาออก, retire เกษียณ, recruit สรรหา, have a meeting ประชุม

หน้าที่ของคำกริยา คือ เป็นภาคแสดงของคำนามหรือคำสรรพนามในประโยค

ข้อสังเกต คำกริยามักจะลงท้ายด้วย suffix ต่อไปนี้

– ify (แปลว่า ทำให้)        : clarify ทำให้กระจ่าง, certify รับรอง

– ize (US) ,- ise (UK)      : organize จัดการ, recognize จำได้

– en (แปลว่า ทำให้)        : shorten ทำให้สั้น, sharpen ทำให้คม

– ate                               : coordinate ประสานงาน, collaborate ร่วมมือ

วิธีการจำ suffix ของคำกริยา  คือ     “อีฟาย    ไอซ์    เป็น(เอ็น)   เอดส์”

                                                              (ify,       ize/ise,     en,       ate)

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: