บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำที่ใช้ผิดบ่อยระหว่าง All the time – Often times – Every time

Rhoda
Written by Rhoda

All the time

คำว่า time ในบริบทนี้หมายถึง เวลา ซึ่งเป็นนามนับไม่ได้ จึงไม่มี S ต่อท้าย

Often times

คำว่า times ในบริบทนี้หมายถึง  ครั้ง ซึ่งเป็นนามนับได้ (จำนวนครั้ง) และ offen เป็นตัวกำหนดว่า เกิดขึ้นหลายครั้ง เกิดขึ้นบ่อยๆ จึงต้องเติม S

Every time

ในบริบทนี้หมายถึง ครั้ง เหมือนกัน แต่เป็นนามเอกพจน์ เพราะ Every หมายถึงทุกๆครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง จะถูกพิจารณาเป็นเอกเทศ แยกจากกัน จึงไม่มี S ต่อท้าย

About the author

Rhoda

Rhoda