คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่สับสนบ่อย

Written by Rhoda

Mean  –  แปลว่า/ให้ความหมาย(Adj.)

Ex. What does it mean?     มันหมายความว่าอย่างไร

 

Mean  – ใจร้าย/ ตั้งใจ /เจตนา(V.)

Ex. You’re so mean to me.    คุณใจร้ายกับฉันมาก

Ex. I didn’t mean to say that.   ฉันไม่ได้เจตนาที่จะพูดอย่างนั้น

Breathe  –  หายใจ(V.)

(Breathe in = inhale หายใจเข้า)

(Breathe out = exhale หายใจออก)

Ex. I can’t breathe. ฉันหายใจไม่ออก

Breath  –  ลมหายใจ(N.)

Ex. Take a deep breathe. สูดลมหายใจลึกๆ

 

Succeed  –  บรรลุเป้าหมาย,ประสบความสำเร็จ

Ex. I’m sure you will Succeed in your business.  ฉันแน่ใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

 

Successful   ที่ประสบความสำเร็จ

Ex. He’s a Successful businessman.   เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

Success  –  ความสำเร็จ

Ex. Success comes from experience.   ความสำเร็จเกิดจากประสบการณ์

Die  –  ตาย

Ex. My dog died last year.   สุนัขของฉันตายเมื่อปีที่แล้ว

 

Dead  –  ตาย

Ex. My dog is dead. สุนัขของฉันตาย

 

Death  –  ความตาย

Ex. I’m afraid of death. ฉันกลัวความตาย

  

About the author

Rhoda