คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สำหรับอาชีพธุรการ

Written by Rhoda

A

accountant – สมุห์บัญชี

advertisement – การโฆษณา

air – conditioningเครื่องปรับอากาศ

applicantผู้ยื่นใบสมัคร

appointment – การนัดหมาย

assignmentการมอบหมาย

auditorเจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี

awardรางวัล

appointment diaryไดอารี่นัดหมาย

ashtrayที่เขี่ยบุหรี่

adhesive tape dispenserตลับเทป กาวชนิดใส

adhesive tape holderที่ใส่ม้วนเทปกาวชนิดใสแบบตั้งโต๊ะ

 

B

bankerนายธนาคาร

blotting padกระดาษซับ

bookcaseตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ

brochureโปรชัวร์

businessmanนักธุรกิจ

 

C

calculatorเครื่องคิดเลข

calendarปฏิทิน

callerผู้โทรมาติดต่อ

canteenโรงอาหาร

car parkที่จอดรถ

carbon paperกระดาษอัดสำเนา

catalogueสมุดรายชื่อ/แค็ตตาล็อก

certificate – หนังสือรับรอง/ใบประกาศ

clerk – เสมียน, เจ้าพนักงาน

clientลูกค้า

clippingสิ่งที่ตัดออกมา (จากนิตยสาร ฯลฯ)

computerคอมพิวเตอร์

copying machineเครื่องถ่ายเอกสาร

card indexบัตรเรียงอักษร

card index boxกล่องใส่บัตรเรียงอักษร

cupboardตู้ถ้วยชาม

cabinetตู้เก็บเอกสาร

confidential documentเอกสารลับ

conference tableโต๊ะประชุม

corner tableโต๊ะมุมห้อง

cleaning brushแปรงทำความสะอาด

*co-workerเพื่อนร่วมงาน

correcting paper (for typing errors) กระดาษแก้คำผิด (สำหรับพิมพ์ดีด)

correcting fluidน้ำยาลบคำผิด

contractสัญญา

Credit Managerผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

cutter barที่ตัดกระดาษ

 

D

delayความล่าช้า

deleteตัดออก, ขีดทิ้ง

deliverส่งมอบ

desk chairเก้าอี้หมุน

disketteแผ่นบันทึกข้อมูล

deskโต๊ะ

desk drawerลิ้นชักโต๊ะ

desk lampโคมไฟตั้งโต๊ะ

direct lineสายตรง (โทรศัพท์)

*dictating machineเครื่องบันทึกเสียงสั่งงาน

 

E

eraserยางลบ

elevatorลิฟต์/บันไดไฟฟ้า

engagementการนัดหมาย/หมั้น

engineerวิศวกร

envelopซอง

equipmentอุปกรณ์/เครื่องมือ

experienceประสบการณ์

explainอธิบาย

extendต่อ (โทรศัพท์)

 

F

facsimile (Fax)แฟกซ์

file – แฟ้มเอกสาร

filing cabinetตู้เก็บแฟ้มเอกสาร

filing shelvesหิ้งเอกสาร

Factory Managerผู้จัดการโรงงาน

floppyจานชนิดอ่อน

 

G

glueกาว

General Managerผู้จัดการใหญ่

graduationสำเร็จการศึกษา/รับปริญญา

*globalizationโลกาภิวัตน์

 

H

Human Resources Depertmentแผนกบุคคล

 

I

incoming callโทรศัพท์เข้า

informalไม่เป็นทางการ

informationข้อมูล

intercomโทรศัพท์ภายใน

introduceแนะนำ

invoiceใบส่งของ

*Information Technology (IT)เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

K

keyboardแป้นพิมพ์

 

L

letter trayถาดใส่จดหมาย

licenseใบอนุญาต

liquid paperน้ำยาลบคำผิด

life (elevator)ลิฟต์

*libraryห้องสมุด

 

M

magazineนิตยสาร

mailจดหมาย/ไปรษณียภัณฑ์

managerผู้จัดการ

Managing Directorกรรมการผู้จัดการ

Marketing Departmentฝ่ายการตลาด

matterเรื่องราว

meetingการประชุม

messageข่าวสาร

memo sheetกระดาษบันทึกช่วยจำ

moistenerฟองน้ำสำหรับติดแสตมป์

 

N

neatlyอย่างเรียบร้อย/เป็นระเบียบ

no-smoking areaบริเวณห้ามสูบบุหรี่

note padกระดาษบันทึก

 

O

occupationอาชีพ

offerเสนอ

office automationเครื่องใช้ในสำนักงาน

Office Managerผู้จัดการสำนักงาน

operatorพนักงานรับโทรศัพท์

out of townออกไปนอกเมือง/ไม่อยู่

outstandingค้างชำระ/เด่น

 

P

Personal Computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนตัว

paper clipลวดเสียบกระดาษ

paperweightที่ทับกระดาษ

permissionการอนุญาต/อนุมัติ

personalityอุปนิสัย/บุคลิกลักษณะส่วนตัว

Personal Departmentแผนกบุคคล

photocopierเครื่องถ่ายเอกสาร

preparationการเตรียมพร้อม

printerเครื่องพิมพ์/ช่างพิมพ์

priorityสิทธิพิเศษ/ก่อน

production Managerผู้จัดการฝ่ายผลิต

promiseสัญญา

promotionการส่งเสริม/สนับสนุน

proposeเสนอ

punchเครื่องเจาะรูกระดาษ

Purchasing Departmentแผนกจัดซื้อ

pencil sharpenerกบเหลาดินสอ

pictureรูปภาพ

paper feedเครื่องป้อนกระดาษ

* Public Relationsแผนกประชาสัมพันธ์

 

R

reel of adhesive tapeม้วนเทปกาวชนิดใส

rulerไม้บรรทัด

rubberยางลบ

receptionist – พนักงานต้อนรับ

recommendแนะนำ/รับรอง

registered mailจดหมายลงทะเบียน

reminderผู้เตือน

remittanceการส่งเงิน/โอนเงิน

repairซ่อมแซม

repeatซ้ำ

reportรายงาน

About the author

Rhoda