คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับคณะในมหาวิทยาลัย

Written by Rhoda

Faculty of Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Agriculture

คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agro-Industry

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Allied Health Sciences

คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Fine Arts/

Faculty of Fine and Applied Arts 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Faculty of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Arts

คณะอักษรศาสตร์

Faculty of Commerce and Accountancy

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Communication Arts

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Education

คณะครุศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Fisheries

คณะประมง

Faculty of Forestry

คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Humanities

คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Law

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Pharmaceutical Sciences

คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Political Science

คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Science

คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Social Sciences

คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

Faculty of Sports Science

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Faculty of Psychology

คณะจิตวิทยา

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Music

คณะดุริยางคศิลป์/ดุริยางคศาสตร์

Faculty of Journalism and Mass Communication

คณะวารสารศาสตร์

Faculty of Information Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Faculty of Forestry

คณะวนศาสตร์

Faculty of Archeology

คณะโบราณคดี

 

About the author

Rhoda