คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสำเนา

Written by Rhoda

Certified  true copy

สำเนาถูกต้อง

Household registration

สำเนาทะเบียนบ้าน

Birth certificate

สำเนาใบสูติบัตร

Identification card

สำเนาบัตรประชาชน

Marriage certificate

สำเนาใบทะเบียนสมรส

About the author

Rhoda