คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเผลอที่ควรรู้

Written by Rhoda

Hiccup/hiccough (ฮิ๊กขัพ)  –  สะอึก

*(Hiccup มักเติมs เพราะอาการสะอึกเกิดหลายครั้งต่อกัน)*

Ex. I’ve got  hiccups. ฉันสะอึก

Burp/belch (เบิ้รพ/ เบ้ลช)  –  เรอ

Ex. Soda makes me burp a lot. โซดาทำให้ฉันเรอเยอะ

Snore (สนอร)  –  กรน

Ex. He snores so loud. เขากรนเสียงดังมาก

Yawn (ยอน)   –  หาว

Ex. I yawn when I’m tired. ฉันหาวเวลาที่ฉันเหนื่อย

Cough (ค้อฟ)  –  ไอ

Ex. I coughed a lot last night. เมื่อคืนฉันไอเยอะมาก

Sneeze (สนี๊ช)  –  จาม

Ex. I have a runny nose and sneeze a lot. ฉันน้ำมูกไหลและจามตลอด

Fart (ฟ้ารท)  –  ผายลม

Ex. I just farted. ฉันพึ่งผายลมเมื่อกี๊

About the author

Rhoda