คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการขอลางาน

Written by Rhoda

Annual/Vacation leave   –   ลาพักร้อน

Private/Personal leave   –   ลากิจ/ลาธุระส่วนตัว

Maternity leave   –   ลาคลอด

Family responsibility leave/Family care leave   –    การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว เช่น หยุดเฝ้าไข้ลูก งานศพสมาชิกครอบครัว

Compassionate/bereavement leave   –    ลาหยุดเมื่อครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดเสียชีวิต

Study leave    –   ลาไปเรียนต่อ

Marriage leave    –    ลาไปแต่งงาน

Paternity leave   –    สิทธิของบิดาในการลาเพื่อดูแลบุตร 

Ordination leave   –   ลาบวช

Resignation/resign/leave/ quit   –   การลาออก

Leave of absence   –   การลางาน

Take time off / Take day off    –   หยุดงาน

Leave   –   การอนุญาต

Absence   –    การขาด (งาน)

Regret    –    เสียใจ

Unable    –   ไม่สามารถ

Suffering   –    ได้รับทุกข์

Influenza   –   ไข้หวัดใหญ่

Advised   –   ได้แนะนำ

Stay in    –   อยู่กับบ้าน

Treatment   –   การรักษา

Obliged   –    ขอบคุณ

Grant    –    อนุญาต

Duration    –   ระยะเวลา

Illness / sickness    –   ป่วย

Leave    –    การลา

On leave    –   อยู่ในช่วงการลา

Sick leave    –    ลาป่วย

Certificate    –   ใบรับรอง หนังสือรับรอง

Call in sick   –   โทรลาป่วย

Entitlement     –   สิทธิ์

Beforehand / In advance    –   ล่วงหน้า

Notification    –    การแจ้งเตือน

to very much regret to inform you that    –    เสียใจเป็นอย่างมากที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า

to be very much sorry to tell you that    –    เสียใจเป็นอย่างมากที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า

to be unable to come to work    –    ไม่สามารถมาทำงานได้

cannot come to work    –    ไม่สามารถมาทำงานได้

to be suffering from influenza    –    กำลังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

to be having influenza    –    กำลังเป็นไข้หวัดใหญ่

to stay in for treatment    –    พักอยู่กับบ้านเพื่อการรักษาเยียวยา

to remain in the house for treatment    –    พักอยู่กับบ้านเพื่อการรักษา

About the author

Rhoda