คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ทุกๆวัน/เดือน/ปี

Written by Rhoda

Daily   

 ทุกวัน/รายวัน

Annual   

ทุกปี/รายปี

Quarterly 

ทุก 3 เดือน

Monthly 

ทุกเดือน/รายเดือน

Weekly 

ทุกสัปดาห์/รายสัปดาห์

Everyday/Every day 

 ทุกๆวัน

Semiannual 

2 ครั้งต่อปี/ทุก6เดือน

Once a day/week/month/year 

วัน/สัปดาห์/เดือน/ปีละครั้ง

Anniversary 

วันครบรอบปี (ไม่ใช่ครบรอบเดือน แต่มีเดือนมาขยายด้านหน้าได้ เช่น Today is our 6 month anniversary. = วันนี้เป็นวันครบรอบ 6 เดือนของพวกเรา)

About the author

Rhoda