ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ทำความรู้จัก finite และ non-finite verbs (2)

Written by Sine

สำหรับ non-finite verbs หรือ กริยาไม่แท้คือ คำที่มีการเปลี่ยนรูปมาจากกริยา (หน้าตาจึงคล้ายกริยา) แต่ไม่ได้ทำหน้าที่กริยาในประโยค มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน

1. gerunds คือ กริยาที่มีการเติม ing ทำให้กริยานั้นกลายเป็นคำนาม

verb + ing = noun

2. infinitives แบ่งเป็น 2 แบบคือ กริยาที่ใส่ to นำหน้า และกริยาไม่ใส่ to  หน้าตาจะเหมือนกริยาปกติทุกอย่าง

infinitive = to + verb

=     + verb

3. participle ก็แบ่งเป็น 2 แบบ คือ กริยาเติม ing, และกริยาช่องที่ 3

participle = verb  +   ing

=  V.3 กริยาช่องที่ 3

non-finite verbs คือ กริยาที่มีการเปลี่ยนรูปร่างนิดหน่อย เติม ing, เติม to หรือเติม ed แต่ไม่ทำหน้าที่เป็นกริยา ในประโยคจะมีกริยาอีกตัวที่ทำหน้าที่เป็นกริยาที่เป็นกริยาจริงๆ กริยาตัวนั้นจะเรียกว่า finite verbs

About the author

Sine