ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ประโยคความรวม Compound Sentence 

Written by Sine

ประโยคความรวม Compound Sentence หมายถึงประโยคชั้นเดียวหรือ Main Clause  ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปที่นำมารวมกันขึ้นโดยใช้สันธาน conjunction เป็นตัวเชื่อม ประโยค 2 ชั้นจึงสามารถแยกออกเป็นประโยคชั้นเดียวมากกว่า 1 ประโยคได้เสมอ ดังนั้นประโยคความรวมจะต้องมี 1 ประธานเกิน 1 ตัว 2 กริยาเกิน 1 ตัว หรือ 3 กรรม เกิน 1 ตัว เช่น

ประธานเกิน 1 ตัว 

John and Mary are my children.
จอร์นและแมรี่เป็นลูกของฉัน

แยกเป็นประโยคชั้นเดียวได้ 2 ประโยค เพราะมีประธาน 2 ตัวคือ 

John is my child.
จอร์นเป็นลูกของฉัน 

Mary is my child.
แมรี่เป็นลูกของฉัน

และมีคำเชื่อม and เป็นสันธานเชื่อมประโยคทั้งสอง 

กรรมเกิน 1 ตัว

John eats eggs and bacon.
จอร์นกินไข่และเบคอน

แยกเป็นประโยคชั้นเดียวได้ 2 ประโยค เพราะมีกรรม 2 ตัว สันธาน and เป็นตัวเชื่อม

John eats eggs.
จอร์นกินไข่

John eats bacon.
จอร์นกินเบคอน 

กริยาเกิน 1 ตัว 

Sandy eats and sleep every day.
แซนดี้กินอาหารและนอนทุกวัน

แยกเป็นประโยคชั้นเดียวได้ 2 ประโยค พอมีกริยา 2 ตัว คำว่า and เป็นสันธานเชื่อม 

Sandy eats every day.
แซนดี้กินอาหารทุกวัน

Sandy sleep every day.
แซนดี้นอนทุกวัน

สันธานตัวอื่นๆยังมีที่น่ารู้คือ but แต่ for เพราะว่า or หรือ nor และไม่ yet ยัง so ดังนั้น

John is a boy, but Mary is a girl.
ตอนเป็นเด็กผู้ชายแต่แมรี่เป็นเด็กผู้หญิง

He does not come here, for he is ill.
เขาไม่มาที่นี่ เพราะว่าเขาป่วย 

John or Marry must come here.
จอร์นหรือแมรี่ต้องมาที่นี่

I am not interested a man, nor do i intend to study.
ฉันไม่สนใจผู้ชายและฉันก็ไม่สนใจเรียนด้วย

You have met your old friend yet.
คุณได้เจอเพื่อนเก่าของคุณยัง 

ข้อสังเกตสำคัญมีอยู่ว่า ในการใช้คำ and และ เชื่อมคำนาม ต้องถือว่าประธานเป็นพหูพจน์ และต้องใช้กริยาที่เข้ากับพหูพจน์ได้เช่น 

John and Henry are good boys.
จอร์นและเฮนรี่เป็นเด็กชายที่ดี

ไม่ใช่ John and Henry is good boys.

About the author

Sine