คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคแสดงความคิดเห็น ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

I think we should…..

ฉันว่าเราควร….

I don’t think you should…

ฉันไม่คิดว่าเธอควร…..

It might be better to…..

มันน่าจะดีกว่าที่จะ…..

If I were you, I would….

ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะ….

Perhaps we could…

บางทีเราน่าจะ…..

I suggest we…

ฉันแนะนำว่าเรา…..

Shall we……?

เรา…..กันดีมั้ย

We’d better…

เราควร…..

Why don’t you/ we….?

ทำไมเธอ/เราไม่…..

Let’s….

กันเถอะ

About the author

Rhoda