บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคใช้กล่าวขอบคุณแทนคำว่า “THANK YOU”

Written by Sine

การกล่าวขอบคุณ ถือเป็นมารยาทที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งในภาษาอังกฤษนอกจากคำว่า “Thank you” ที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้ว ยังมีประโยคอื่นๆที่สามารถใช้กล่าวขอบคุณได้เช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ

1. Thanks a lot,
2. Thanks very much,
3. Thank you very much,
4. Thank you so much
เป็นการขอบคุณโดยทั่วไป สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งแบบเป็นทางการ และแบบเป็นกันเอง

Thank you so much
‘You’re looking well.’ ‘Thanks.’
Thank you very much for dinner – it was great.
Thanks a lot for looking after the children.
Thanks very much for making dinner tonight.

5. Thanks a bunch
ใช้ขอบคุณอย่างเป็นกันเอง หรือบางทีจะใช้ประชดได้ เมื่อบางคนทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่สมควรทำ

You told Tony what I told you in confidence? Thanks a bunch!
Thanks a lot for spoiling my evening.

6. Much obliged
ใช้ขอบคุณอย่างเป็นทางการมาก

I am much obliged to you for your patience during the recent difficulties.
“You can use the facilities whilst you are in the club”. “Much obliged“.

7. You’ve saved my life,
8. I owe you one/I owe you big time.
ใช้ขอบคุณอย่างเป็นกันเอง เมื่อถูกช่วยจากสถานการณ์ที่คับขันหรือยากลำบาก

Thanks for giving me a lift to the station. You saved my life.
Thanks for the advice. I owe you one.
Thanks for helping me out with the essay. I owe you big time.

9. Cheers
เป็นภาษาพูด ใช้ขอบคุณอย่างเป็นกันเอง จะใช้มากในภาษาอังกฤษแบบบริทิช

‘Here’s that book you wanted to borrow.’ ‘Oh, cheers.‘
“Would you like a drink?” “That’d be great. Cheers.“

10. You shouldn’t (have)
ใช้ขอบคุณเมื่อได้รับของขวัญหรือสิ่งของที่ทำให้คุณประหลาดใจ

Oh, Martin, what lovely flowers. You shouldn’t have!

11. You’re too kind
เป็นการกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพ แต่ในบางครั้งก็อาจฟังดูไม่จริงใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงในการพูด

Thank you for for the glowing praise. You’re too kind.

12. I’d like to thank…
เป็นภาษาพูด ใช้ขอบคุณอย่างเป็นทางการ

I’d like to thank everyone for coming along and supporting us today.

13. Many thanks
เป็นการขอบคุณอย่างเป็นทางการ ใช้บ่อยในการเขียนจดหมายหรืออีเมลล์

Many thanks for the lovely present.

About the author

Sine