คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

พหูพจน์พิเศษ

Written by Sine

ทราบกันดีว่า โดยปกติการทำคำนามเป็นพหูพจน์นั้น จะต้องเติม -s หรือ -es หรือ -ves แต่มีอีกหลายคำที่ไม่เป็นไปตามกฎนี้ เช่น

เอกพจน์คำแปลพหูพจน์
manผู้ชายmen
womanผู้หญิงwomen
childเด็กchildren
sheepแกะsheep
fishปลาfish
deerกวางdeer
mouseหนูmice
gooseห่านgeese
louseเหาlice
footเท้าfeet
toothฟันteeth
oxวัว oxen

นอกจากนี้ยังมีคำนามที่น่าสังเกตอีกคือ

1. คำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe  ให้เปลี่ยนเป็น -ves นั้น มีข้อยกเว้นอยู่ 14 ตัว ที่ให้เติม -s ได้เลย คือ   chief, roof, hoof, proof, strife, fife, turf, dwarf, gulf, grief, reef, scarf, wharf, staff แต่ก็มีบางตัวในจำนวนนี้ ที่ถูกยกเว้นให้สามารถลงท้ายด้วย -ves ก็ได้ คือ hoof, staff, turf, และ wharf

2. คำนามที่ลงท้ายด้วย o ส่วนใหญ่ต้องเติมด้วย -es เมื่อต้องทำเป็นพหูพจน์ แต่ก็นั่นแหละ มักจะมีข้อยกเว้นเสมอ มีหลายตัวที่ลงท้ายด้วย o แล้วเติม -s ได้เลย เช่น grottos, halos, mementos, photos, provisos, solos, trios, dynamos, pianos, ฯลฯ และหากคำที่ลงท้ายที่ด้วย o แต่หน้า o เป็นสระให้เติม -s ได้เลย เช่น bomboo-bamboos, cameo-cameos

3. คำนามบางคำใช้ได้โดยไม่แปลงรูปหรือเติม -s เมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น deer, sheep, fish, grouse, swine, salmon, trout, cod, brace, dozen, score, stone, quail, etc.

4. คำบางคำเป็นแต่พหูพจน์อย่างเดียว เช่น people, scissors, tongs, thanks, statistics, suds, gallows, shears, victuals, bellows, etc.

About the author

Sine