บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่ใช้ยามเดินทางไปถึงต่างประเทศ

Written by Sine

ภาษาอังกฤษที่ใช้ยามเดินทางไปถึงต่างประเทศ

When we arrive at our destination airport, we have to go through immigration.
They will check our documents such as our passport and visas.
เมื่อเรามาถึงสนามบินจุดหมายของเราที่เราจะต้องทำเมื่อลงจากเครื่องบินคือ เราจะต้องไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจเอกสารและประทับตราหนังสือเดินทาง

The immigration officer may ask some questions such as “What is the purpose of your visit?”
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะถามว่า “จุดมุ่งหมายของการเดินทางมาของเราคืออะไร” ให้เราตอบตรงประเด็นสั้นๆ เช่น

“I’m on vacation” = ฉันมาพักร้อน
“I’m here for a conference.” = ฉันมาเข้าร่วมการสัมมนาที่นี่

After immigration, we can go get our luggage.
But don’t forget to check the carrousel or belt number where our luggage will be.
เวลาเราไปรับกระเป๋าที่โหลดไว้ตอน check-in เราก็ต้องดูเที่ยวบินของเราว่าจะส่งออกมาที่สายพานเบอร์อะไร

You can get a cart or a trolley to carry our luggage.
คุณสามารถเข็นมาขนสำภาระของคุณได้

Then we have to go through customs.
The customs officer will ask you, “Do you have anything to declare?”
หลังจากนั้นเราก็ต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่า “Do you have anything to declare?” = คุณมีสิ่งของอะไรที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจหรือไม่ ถ้ามีเราก็ต้องบอกว่ามี “Yes, I do.” = มีของที่ต้องตรวจสอบ แต่ถ้าไม่คุณก็แค่ตอบว่า “No, I don’t.” = ไม่มีสิ่งของที่ต้องตรวจสอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น่ารู้เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน
Go through Customs แปลว่า ผ่านพิธีการทางศุลกากร
Declare แปลว่า แจ้ง หรือ ชี้แจง
Carrousel / Belt แปลว่า สายพานเวียน สำหรับรับกระเป๋า
Purpose แปลว่า จุดประสงค์
Visit แปลว่า มาเยือน
Vacation แปลว่า ช่วงลาพักร้อน
Conference แปลว่า การสัมมนา

About the author

Sine