ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

มาทำความรู้จัก กับ Question tag

Written by Sine

Question tag

Question tag คือ ประโยคคำถามสั้นๆ ที่ต่อท้ายประโยคบอกเล่า (ใช้ถามเพื่อให้แน่ใจ)

มีลักษณะพิเศษคือ

– ถ้าประโยคนำหน้า เป็นบอกเล่า คำถามต่อท้ายจะเป็นปฏิเสธ

– ถ้าประโยคนำหน้า เป็นปฏิเสธ คำถามต่อท้ายจะเป็นบอกเล่า

ในด้านของหลักการในเชิงไวยากรณ์ของ question tags มีกฎเกณฑ์ที่ควรจะทราบดังนี้

1. ใช้ question tags ในรูปบอกเล่า กับข้อความด้านหน้าที่เป็นรูปปฏิเสธ นั่นคือ

Negative sentence, + Affirmative question tag

ตัวอย่าง

You aren’t American, are you?

Sandra can’t ski, can she?

It isn’t very warm, is it?

David hasn’t got a car, has he?

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า หากในข้อความด้านหน้ามีคำกริยาช่วย (helping verbs) รูป question tags จะใช้กริยาช่วยนั้นๆ
แล้วตามด้วยสรรพนาม

2. ใช้ question tags ในรูปปฏิเสธ กับข้อความด้านหน้าที่เป็นรูปบอกเล่า นั่นคือ

Positive sentence, + Negative question tag

ตัวอย่าง

You are British, aren’t you?

Sandra can skate, can’t she?

Tony has got a new car, hasn’t he?

There was a mistake, wasn’t there?

3. ในกรณีที่ข้อความข้างหน้าไม่มีคำกริยาช่วย ใน question tags จะต้องเอา do, don’t, does หรือ doesn’t มาช่วย
ถ้าข้อความข้างหน้าเป็น Present simple

ตัวอย่าง

You work in that shop, don’t you?

Sandra lives here, doesn’t she?

Tom doesn’t work in that company, does he?

You don’t study every day, do you?

ในกรณีที่ข้อความข้างหน้า คำกริยาหลักเป็นรูปอดีตกาล และเป็นแบบบอกเล่า ให้ใช้ didn’t ใน question tags

ตัวอย่าง

You worked in that company, didn’t you?

Mark went to America, didn’t he?

หากข้อความข้างหน้ามีกริยาช่วยในรูปปฏิเสธ และแสดงอดีตกาล ให้ใช้ did ใน question tags

ตัวอย่าง

You didn’t go to work yesterday, did you?

Your horse didn’t win, did it?

4. ประโยคที่มีประธานจำพวก “everybody, somebody, everyone, anyone, nobody, anybody, everything, something, no one, etc.” ใน Question-tags ใช้ Special Finises + they?

5. คำต่อไปนี้มีความหมายเชิงปฏิเสธ (Negative meanings) ได้แก่ seldom (ไม่ใคร่จะ), rarely (ไม่ใคร่จะ), scarely (ไม่ใคร่จะ), hardly (เกือบไม่), barely (เกือบจะไม่), little (แทบไม่มี), few (แทบไม่มี), only (เพียงแค่)

ดังนั้น Question-Tags ที่ใช้จึงต้องเป็น Positive Tags

ตัวอย่าง

She scarcely seems to care, does she?

He rarely comes here, does he?

I seldom got asleep, did I?

Few students can solve the problem, can they?

They hardly spoke to anyone, did they?

6. ประโยคที่มีคำว่า ‘never’ อยู่ด้วย ถือว่ามีความหมายเชิงปฏิเสธ ฉะนั้น จึงต้องใช้ Positive Tags

ตัวอย่าง

I have never told a lie, have I?

I have never been there, have I?

He has never stayed here, has he?

7. ถ้าประโยคบอกเล่า (Positive statement) เป็นประโยคคำสั่ง Question Tag ที่จะใช้ได้มีเพียงรูปเดียว คือ……..,will you?

ตัวอย่าง

Open the door, will you?

Shut the window, will you?

Stop laughing at me, will you?

8. ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย Let’s (= Let us) ใน Question-Tag จะเป็น………, shall we?

แต่ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย Let me/him/her ใน Question Tag จะเป็น will you?

ตัวอย่าง

Let’s go for a walk, shall we?

Let’s go to church, shall we?

Let me tell you, will you?

Let him touch it, will you?

9. ถ้าประโยคมีทั้ง Main Clause และ Subordinate Clause อยู่ใน ประโยคเดียวกัน การที่จะทำเป็น Question-Tag ให้ยึดถือ finite verb ใน Main clause เป็นสำคัญ

ตัวอย่าง

She said he was coming to see you next week, didn’t she?

If your friend is in trouble, you should help, him, shouldn’t you?

About the author

Sine