คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์+สำนวน+ประโยคเกี่ยวกับเวลา

Written by Rhoda
In time   –   ทันเวลา
On time   –  ตรงเวลา
Over time  –  ล่วงเวลา
At time   –   บางครั้งบางคราว
In no time  –  ในเวลาไม่นาน
At the time   –  ตลอดเวลา
At the same time   –   ในเวลาเดียวกัน
In the meantime   –  ในระหว่างนั้น
Make time for… –   หาเวลาสำหรับ
Run out of time   –   หมดเวลา
Time’s up   –   หมดเวลาแล้ว
Take some time off   –   หยุดทำงานชั่วคราว
From time to time   –   เป็นครั้งคราว/ไม่บ่อย
Time after time/ Time and again   –   ซำ้แล้วซำ้เล่า
Time will tell   –   เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เอง
Time heals everything   –   เวลาเยียวยาได้ทุกสิ่ง
Time flies   –   เวลาช่างผ่านไปไว้จริงๆ (เวลาผ่านไปไว้เหมือนโกหก)
Better late than never    –   มาช้าดีกว่าไม่มา
Time and tide wait for no man   –   เวลาและวารี ไม่เคยคอยใคร
Time is money   –  เวลาเป็นเงินเป็นทอง
Time flies   –   เวลาผ่านไปเร็วมาก
Kill time   –   ฆ่าเวลา
It’s a waste of time  –   มันช่างเสียเวลาโยเปล่าประโยชน์
It’s just a matter of time   –   มันเป็นแค่เรื่องของเวลา(ไม่ช้าก็เร็ว)
It’s good/perfect timing   –   เวลาประจวบเหมาะ
It’s bad timing   –   เวลาไม่ประจวบเหมาะ
In the right place at the right time   –  ถูกที่ถูกเวลา
In the wrong place at the wrong time   –   ผิดที่ผิดเวลา
Take your time   –  ไม่ต้องรีบ(ตามสบายเลย)
Time will tell   –   เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เอง

About the author

Rhoda