ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

รวม Adverb มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Written by Sine

ก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงว่า Adverb คืออะไร ในบทความนี้ เราจึงมาพูด Adverb กันอีกครั้ง ว่า Adverb ที่เรารู้จักนั้น สามารถแบ่งออกได้อย่างไร ซึ่งเราก็อยากจะบอกว่า Adverb ที่มีกันทั่วไปนั้น มีด้วยกัน  5 ประเภท ดังนี้

1. Time Adverb
กริยาวิเศษณ์บอกเวลา ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นเมื่อไหร หรือ เกิดขึ้นหรือยัง” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ yesterday(เมื่อวาน), today (วันนี้), tomorrow (พรุ่งนี้), already (แล้ว), lately (ไม่นานมานี้), finally (ท้ายทีสุด), still (ยังคง), early (แต่เช้า), late (สาย), now (ตอนนี้), then (ตอนนั้น), soon (ในเร็วๆนี้), recently (ไม่นานมานี้), yet (ยัง), before (ก่อน), after (หลัง) etc..

I saw him yesterday. ฉันเห็นเขาเมื่อวาน
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ตอบ เมื่อวาน
I will go shopping tomorrow. ฉัน จะ ไป ชอปปิ้ง พรุ่งนี้
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ตอบ พรุ่งนี้
I’ve already done my home work. ฉัน ทำ การบ้าน ของฉัน แล้ว
เกิดขึ้นหรือยัง ตอบ เกิดแล้ว
I haven’t done my homework yet. ฉัน ยัง ไม่ได้ทำ การบ้าน ของฉัน
เกิดขึ้นหรือยัง ตอบ ยัง
2. Place Adverb
กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นที่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ here (ที่นี่), there (ที่นั่น), nere (ใกล้), far (ไกล), away (ห่าง), back (กลับ), behind (ข้างหลัง), in (ใน), out (นอก), inside (ข้างใน), outside (ข้างนอก), etc..

Please come here. กรุณา มา ที่นี่
ที่ไหน ตอบ ที่นี่
Please go there. กรุณา ไป ที่นั่น
ที่ไหน ตอบ ที่นี่
Please come inside. กรุณา มา ข้างใน
ที่ไหน ตอบ ข้างไน
Please go outside. กรุณา ไป ข้างนอก
ที่ไหน ตอบ ข้างนอก
Mr. Thomas is out.
คุณ โทมัส ไปข้างนอก
Don’t leave children behind.
อย่า ทิ้ง เด็กๆ ไว้ข้างหลัง
3. Manner Adverb
กริยาวิเศษณ์บอกอาการ ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นอย่างไร” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ fast (อย่างเร็ว), quickly (อย่างเร็ว), beautifully (อย่างสวยงาม, อย่างไพเราะ), carefully (อย่างระมัดระวัง), well (อย่างดี), badly (อย่างแย่), loudly (อย่างดั), quietly (อย่างเงียบๆ) etc..

He runs very fast. เขา วิ่ง อย่างเร็ว มาก
อย่างไร ตอบ อย่างเร็ว
She sings beautifully. หล่อน ร้องเพลง อย่างไพเราะ
อย่างไร ตอบ อย่างไพเราะ
We speak louldly. พวกเรา พูด อย่างดัง
อย่างไร ตอบ อย่างดัง
They cry quietly. พวกเขา ร้องให้ อย่างเงียบๆ
อย่างไร ตอบ อย่างเงียบ
4. Frequency Adverb
กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ always (เสมอ), usually (โดยปกติ), often (บ่อยๆ), normally (เป็นปกติ), occasionally (เป็นบางโอกาส), sometimes บางครั้ง), seldom (ไม่ค่อยจะ), rarely (มักจะไม่), never (ไม่เคย), daily (ทุกวัน), weekly (ทุกเดือน), monthly (ทุกเดือน) yearly (ทุกปี), etc..

He always runs in the morning. เขา วิ่ง ตอนเช้า เสมอ
บ่อยแค่ไหน ตอบ เสมอ
She never sings at home. หล่อน ไม่เคย ร้องเพลง ที่บ้านเลย
บ่อยแค่ไหน ตอบ ไม่เคย
The bill is paid monthly. ค่บิล ถูกจ่าย ทุกเดือน
บ่อยแค่ไหน ตอบ ทุกเดือน
I sometimes read grammar book. บางครั้ง ผม อ่าน หนังสือ ไวยากรณ์
บ่อยแค่ไหน ตอบ บางครั้ง
5. Degree Adverb and Focusing Adverb
กริยาวิเศษณ์บอกระดับ และบอกการเน้นย้ำ ใช้บอกการกระทำว่า “แค่ไหน หรือ ระดับไหน ” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ จะขยายคำคุณศัพท์ และขยายตัวมันเอง ได้แก่ pretty (ค่อนข้างมาก), a bit (ค่อนข้าง), a lot (มาก), extremely (อย่างมาก), quite (ค่อนข้าง) , too (มากไป), terribly (จริงๆ), slightly (ค่อนข้าง), very (มาก) etc..

It’s pretty hot today. อากาศ ค่อนข้าง ร้อน วันนี้
แค่ไหน ตอบ ค่อนข้าง
She speaks a lot at school. หล่อน พูด มาก ที่ โรงเรียน
แค่ไหน ตอบ มาก
It’s extremely dangerous to live with snakes. มัน อันตราย อย่างมาก ที่จะ อาศัยอยู่ กับ งู
แค่ไหน ตอบ อย่างมาก
English is very easy. ภาษาอังกฤษ ง่าย มาก
แค่ไหน ตอบ มาก

About the author

Sine