บทสนทนาภาษาอังกฤษ

วลีที่ขึ้นต้นด้วย IN

Written by Rhoda

In addition  :  as an extra person, thing, or circumstance. 

นอกเหนือจากนี้/มากไปกว่านั้น   :   คนสิ่งของหรือสถานการณ์ที่เพิ่มเข้ามา 

Ex.  She want to meet me tonight. In addition, she will give me a surprise!

Ex.  คืนนี้เธอต้องการพบฉัน มากไปกว่านั้นเธอจะมีเซอไพรส์ให้ฉันด้วย

In case  :  If it happens that; as a precaution 

ในกรณี :  ถ้ามันจะเกิดขึ้นเช่นนั้น (เพื่อป้องกันไว้ก่อน)

Ex.   I took along an umbrella, just in case.

Ex.  ฉันเอาร่มติดตัวมาด้วย กันไว้ก่อน (เผื่อฝนตก)

In fact  :  In reality or in truth; actually 

ในความเป็นจริง  :  ตามความเป็นจริง

Ex.   They are, in fact, great singers.

Ex.  ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเป็นนักร้องที่ดี

In doubt  :  in a state of uncertainty 

สงสัย  อยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน

Ex.   Liars drowning her in doubt and questions. 

Ex.   การโกหกกำลังทำให้เธอเป็นที่ต้องสงสัย

In attendance   :   in the position of helping or serving

เข้างาน  :  อยู่ในความดูแล/อยู่ในตำแหน่งที่คอยให้บริการ

Ex.   There was no doctor in attendance at the road accident.

Ex.  ไม่มีหมอทำการรักษาพยาบาลในอุบัติเหตุบนท้องถนน (ไม่มีหมออยู่ในอุบัติเหตุด้วย)

In debt   :   owing money 

เป็นหนี้  :  ติดค้างเงิน

Ex.   I am in debt to the bank for my car loan.

Ex.   ฉันเป็นหนี้สิ้นเชื่อรถยนต์กับธนาคาร

In charge of   :   Having control over or responsibility for 

ในความรับผิดชอบของ  :  มีอำนาจหรือมีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ

Ex.   You’re in charge of making the salad. 

Ex.   คุณรับผิดชอบในการทำสลัด

In a word   :   briefly, in summary 

สรุปโดยย่อ   :  โดยคร่าวๆ ในบทสรุป 

Ex.  In a word, the situation is serious.

Ex.  โดยสรุปแล้วสถานการณ์มันตรึงเครียดรุนแรง

About the author

Rhoda