ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

วิธีใช้ a lot of, lots of, plenty of

Written by Sine

a lot of, lots of, plenty of แปลว่า มาก ใช้ในความหมายเดียวกัน กับ much และ many แต่ a lot of และ lots of จะใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ

ถ้าเป็นทางการหรือภาษาเขียน จะใช้ a great deal of หรือ much หรือ many แทน

ทั้ง a lot of และ lots of ใช้ได้เหมือนกัน ใช้แทนกันได้

 

สำหรับการใช้ plenty of คำนี้มีความหมายว่า มากมายเกินพอ ล้นเหลือ ซึ่งวิธีใช้ก็คล้ายกับ a lot of และ lots of โดยคำนี้มักจะใช้กับประโยคบอกเล่า เนื่องจากคำว่ามากเกินพอมักจะมีความหมายเป็นบวก

About the author

Sine