คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สะกดไม่เหมือนกันแต่ความหมายเดียวกัน (us/uk)

Written by Rhoda

Color (us)  –  colour (uk) : สี

Honor (us)   Honour (uk) : เกียรติ,นับถือ

favorite (us)  favourite (uk) : ซึ่งเป็นที่นิยม

Humor (us)  –  Humour (uk) : อารมณ์ขัน

labor (us)    labour (uk) : ภาระ,งาน,หน้าที่

Neighbor (us)  –  Neighbour (uk) : เพื่อนบ้าน

center (us)  –  centre (uk) : อยู่กลาง

Theater (us)  –  Theatre (uk) : โรงภาพยนตร์

Centimeter (us)  –  Centimetre (uk) : เซนติเมตร

Fiber (us)  –  Fibre (uk) : เส้นใย,โครงสร้างพื้นฐาน

Kilometer (us)  –  Kilometre (uk) : กิโลเมตร

Liter (us)  –  Litre (uk) : ลิตร 

realize (us)  –  realise (uk) : เข้าใจ

Theorize (us)  –  Theorise (uk) : สร้างทฤษฎี

socialize (us)  –  socialise (uk) : พบปะผู้คน

Analyze (us) analyse (uk) : วิเคราะห์,ศึกษา,ตรวจสอบ,พิจารณา

Recognize (us) – recognise (uk) : จำได้, รู้จัก

Wagon (us) – waggon (uk) : รถเด็กเล่นใช้ลากหรือจูง

mold (us) Mould (uk) : ตัวหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก

Molt (us)   Moult (uk) : ลอกคราบ

Maneuver (us) –  Manoeuver (uk) : กลยุทธ์

Encyclopedia (us) Encyclopaedia (uk) : สารานุกรม

Furor (us) Furore (uk) : ความเกรี้ยวกราด

About the author

Rhoda