ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Every กับ Each อย่างจริงจัง

Written by Sine

Every, Each มองผ่าน ๆ เหมือนจะคล้ายกัน เลยทำให้สับสนจนใช้ผิดกันเป็นประจำ ดังนั้นต้องรู้หลักการใช้ Every – Each ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อใช้ได้อย่างถูกต้อง

Every

Every หมายถึง ทุก ๆ ใช้กล่าวถึงสมาชิกทั้งหมดในกรุ๊ปที่มีตั้งแต่สามสิ่งหรือคนขึ้นไป โดยพิจารณาทีละหนึ่ง

หลักการใช้ Every

1. Every + singular noun ใช้กับคำนามเอกพจน์ เช่น

Every player played very well, so they were able to win.
(ผู้เล่นทุกคนเล่นได้ดีมาก ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเอาชนะได้)

Every student passed the test.
(นักเรียนทุกคนสอบผ่าน)

ข้อสังเกต : เมื่อ Every + singular noun เป็นประธานของประโยค คำกริยาต้องเป็นเอกพจน์ (singular verb) นั่นคือคำกริยาต้องเติม s/es เช่น Every student studies hard. (นักเรียนทุกคนเรียนอย่างหนัก)

2. Every + number + plural noun สามารถใช้กับคำนามพหูพจน์ได้ โดยต้องมีจำนวนตัวเลขอยู่หน้านามนั้น  เช่น

I wash my clothes every 2 days.
(ฉันซักผ้าทุก 2 วัน)

The bus comes every 30 minutes.
(รถบัสมาทุก 30 นาที)

นอกจากนี้เราสามารถใช้ every โดยไม่มีจำนวนตัวเลขและคำนามเอกพจน์เพื่อกล่าวถึงช่วงเวลาที่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วย เช่น

Tuk goes to the gym every day.
(ตั๊กไปยิมทุกวัน)

I play football every Sunday.
(ฉันเล่นฟุตบอลทุกวันอาทิตย์)

Each

Each หมายถึง แต่ละ…, อันละ, คนละ ใช้กล่าวถึงสมาชิกทั้งหมดในกรุ๊ปที่มีตั้งแต่สองสิ่งหรือคนขึ้นไป โดยพูดถึงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

หลักการใช้ Each

1. ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adjectives) โดย Each + singular countable noun ใข้กับคำนามนับได้เอกพจน์ เช่น

The president presented a diploma to each student.
(อธิการบดีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแต่ละคน)

Live each day as if it were your last.
(ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนว่าถ้ามันเป็นวันสุดท้ายของคุณ)

ข้อสังเกต : เมื่อ Each + singular noun เป็นประธาน คำกริยาต้องเป็นเอกพจน์ (singular verb) นั่นคือคำกริยาต้องเติม s/es

2. Each ทำหน้าที่เป็นคำสรรพนาม (Pronoun)  เช่น

I’ve seen three films about World War 2, each was every interesting.
(ฉันเคยดูหนังเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ละเรื่องน่าสนใจทุกเรื่อง)

There are two boys. Each is smiling.
(มีเด็กผู้ชาย 2 คน แต่ละคนกำลังยิ้ม)

3. Each + one โดย One แทนคำนามนับได้เอกพจน์ ถ้ามันถูกกล่าวถึงไปแล้ว เช่น

No relationship is perfect. Each one has its own problems and challenges.
(ไม่มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบหรอก แต่ละความสัมพันธ์มันมีปัญหาและอุปสรรคของมัน)
*each one = each relationship

There are twenty paintings in the exhibition, each one exhibiting the artist’s masterful technique.
(มีภาพเขียนในงานนิทรรศการ 20 ภาพ แต่ละภาพแสดงให้เห็นความสามารถของศิลปิน)
*each one = each painting

4. Each of + pronoun โดยใช้กับคำสรรพนามพหูพจน์ you, us, them เท่านั้น เช่น

Each of them needs to consider the problem carefully.
(พวกเขาแต่ละคนจำเป็นต้องพิจารณาปัญหาอย่างระมัดระวัง)

Each of us earns 1,000 bahts.
(พวกเราแต่ละคนได้รับเงิน 1,000 บาท)

5. Each of + determiner + plural noun ใช้กับคำนามพหูพจน์ที่มีคำบ่งชี้คำนาม (my, his, the เป็นต้น) นำหน้า เช่น

Each of my friends is kind.
(เพื่อนของฉันแต่ละคนใจดี)

Each of those members was able to solve this problem.
(สมาชิกแต่ละคนนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้)

Each of the tables has a unique design.
(โต๊ะแต่ละตัวมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์)

6. Noun/Pronoun + each วาง Each ไว้หลังคำนาม (noun) หรือคำสรรพนาม (pronoun) ที่มันอธิบายเพื่อเป็นการเน้นย้ำ เช่น

I bought three hotdogs. They each cost 20 bahts
(ฉันซื้อฮ็อตด็อกสามชิ้น พวกมันแต่ละชิ้นราคา 20 บาท)

7. ทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverbs)  
– Object + each ซึ่ง each อยู่หลังกรรม และโดยปกติกรรมจะพูดถึงปริมาณ, จำนวน หรือ ราคา เช่น

These machines are worth 200,000 dollars each.
(เครื่องจักรเหล่านี้มูลค่าเครื่องละ 200,000 ดอลล่าร์)

The Laptop cost 20,000 bahts each.
(โน้ตบุ๊กราคาเครื่องละสองหมื่นบาท)

เปรียบเทียบ Every, Each

Every

Each

  พูดถึงทั้งหมดในกลุ่ม   พูดถึงแต่ละบุคคลในกลุ่ม
   ใช้กับคำนามเอกพจน์   ใช้กับนามนับได้เอกพจน์
  เมื่ออยู่หน้าคำนามเอกพจน์ที่เป็นประธาน กริยาต้องเป็นเอกพจน์ (กริยาเติม s/es)
  ไว้หน้าคำบุพบท of ไม่ได้   วางหน้าคำบุพบท of ได้
  ใช้เดี่ยว ๆ วางไว้หน้าคำกริยาไม่ได้ ต้องมีคำนามตามหลังเสมอ   ใช้เดี่ยว ๆ วางไว้หน้าคำกริยาได้
  ใช้กับของสองสิ่งหรือคนสองคนไม่ได้   ใช้กับของสองสิ่งหรือคนสองคนได้
Ex. He was carrying a suitcase in each hand. (เขากำลังถือกระเป๋าเดินทางในมือแต่ละข้าง)
  ใช้กับนามนามธรรม (Abstract nouns) ได้ เช่น every reason   ใช้กับนามนามธรรม (Abstract nouns) ไม่ได้

ห้ามใช้คำนำหน้านามวางข้างหน้า
เช่น The every/The each ใช้ไม่ได้

  บางกรณีจะใช้ every หรือ each ก็ได้ เช่น There’s a TV set in every/each room at the hotel. (มีทีวีในทุกห้อง/แต่ละห้องของโรงแรม)

About the author

Sine