ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Verb to do เพื่อเป็นประโยคปฏิเสธ

Written by Sine

ประโยคปฏิเสธ

 •   do + not / does + not ใช้เป็นคำปฏิเสธใน present simple tense
He, She, It, A cat
does not
กริยาช่องที่1
I, You, We, They, Cats
do not
กริยาช่องที่ 1

don’t  know.ผมไม่รู้

He doesn’t  love you. เขาไม่รักคุณ
She doesn’t  play football. หล่อนไม่เล่นฟุตบอล
It doesn’t rain everyday. ฝนไม่ตกทุกวัน
A cat doesn’t  eat rice. แมวไม่กินข้าว

You don’t drink coffee in the morning. คุณไม่ดื่มกาแฟในตอนเช้า
We don’t  go to school everyday. พวกเราไม่ไปโรงเรียนทุกวัน
They don’t  read newspapers.พวกเขาไม่อ่านหนังสือพิมพ์
Cats don’t sleep on the roof. แมวทั้งหลายไม่นอนบนหลังคา

การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ แต่นิยมถามในรูปย่อมากกว่า

 • รูปแบบเต็ม
Does
he, she, it, a cat
not
กริยาช่องที่ 1
Do
I, you, we, they, cats
not
กริยาช่องที่ 1
 • รูปแบบย่อ
Doesn’t
he, she, it, a cat
กริยาช่องที่ 1
a car?
Don’t
I, you, we, they, cats
กริยาช่องที่ 1
a car?
 • Do I not love a cat? ผมไม่รักแมวใช่ไหม
  Yes, you do./ No, you don’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • Doesn’t he come from China.? เขาไม่ได้มาจากจีนใช่ไหม
  Yes, he does.  No, he doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Does she not like football? หล่อนไม่ชอบฟุตบอลใช่ไหม
  Yes, she does.  No, she doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Doesn’t it rain in July? ฝนไม่ตกในเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
  Yes, it does.  No, it doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Does a cat not eat fish? แมวไม่กินปลาใช่ไหม
  Yes, a cat does.  No, a cat doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

 • Don’t you go  to school by car. คุณไม่ได้ไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหม
  Yes, I do. / No, I don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Do we not eat rice everyday? พวกเราไม่กินข้าวทุกวันใช่ไหม
  Yes, we do. / No, we don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Don’t they sell  fruit? พวกเขาไม่ได้ขายผลไม้ใช่ไหม
  Yes, they do. / No, they don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Do cats not sleep at night? แมวทั้งหลายไม่นอนกลางคืนใช่ไหม
  Yes, cats do. / No, cats don’t. ใช่  / ไม่ใช่

About the author

Sine