Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

เครียด/กังวล ในภาษาอังกฤษจะใช้ได้ว่าอย่างไรบ้าง

/
/
/
105 Views

หลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับอาการ เบื่อและเซ็งกันไปแล้วนั้น ในวันนี้เราอยากจะนำอีกหนึ่งความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่แน่ใจกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกถึงความกังวล แล้วเมื่อกังวลมากๆ ก็จะส่งผลถึงความเครียดตามมา แน่นอนว่าในภาษาไทยเราจะใช้คำว่าเครียดและกังวล เพื่อจำกัดความของอาการเหล่านั้น แล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษล่ะจะใช้คำว่าอะไรได้บ้าง แน่นอนว่าถ้าคุณอยู่ในสภาวะวิตกกังวล เครียดเรื่องนั้น กังวลเรื่องนี้ เราจะสามารถใช้สำนวนต่อไปนี้ 

I’m stressed out with + เรื่องที่เครียด
ไอมฺ สเตรสทฺ เอาทฺ วิธ…
ฉันเครียดเรื่อง…

I’m concerned about + เรื่องที่กังวล
ไอมฺ คันเซิร์นดฺ’ อะเบาทฺ’ …
ฉันกังวลเรื่อง 

I’m worried about + เรื่องที่เป็นห่วง
ไอมฺ เวอร์’รีด อะเบาทฺ’…
ฉันเป็นห่วงเรื่อง…

ประโยคเหล่านี้ใช้ใน สภาวะอาการ “เครียด/กังวล”

I’m stressed out with the kids.
ไอมฺ สเตรสทฺ เอาทฺ วิธ เธอะ คิดซฺ
ฉันเครียดเรื่องลูกๆ

I’m concerned about my health.
ไอมฺ คันเซิร์นดฺ’ อะเบาทฺ’ ไม เฮลธฺ
ฉันกังวลเรื่องสุขภาพของฉัน

I’m worried about her grade.
ไอมฺ เวอร์’รีด อะเบาทฺ’ เฮอ เกรด
ฉันเป็นห่วงเรื่องผลการเรียนของเธอ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: