คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เวลาที่มีตัวเลขมากๆ จะต้องนับยังไงกันนะ

Written by Rhoda
1 หนึ่ง one
2 สอง two
3 สาม three
4 สี่ four
5 ห้า five
6 หก six
7 เจ็ด seven
8 แปด eight
9 เก้า nine
10 สิบ ten

การนับเลข 11-20

ต่อไป นับถึง 20 ค่ะ

11 สิบเอ็ด eleven
12 สิบสอง twelve
13 สิบสาม thirteen
14 สิบสี่ fourteen
15 สิบห้า fifteen
16 สิบหก sixteen
17 สิบเจ็ด seventeen
18 สิบแปด eighteen
19 สิบเก้า nineteen
20 ยี่สิบ twenty

การนับเลข 21-29

มาถึงเลข 21 กันแล้ว วิธีจำง่ายๆ ให้แยกออกเป็น หลักสิบ และ หลักหน่วย
21 = 20 (twenty) + 1 (one )
โดยการเขียน จะมีเครื่องหมาย hypen ( – ) คั่นกลางระหว่างหลักสิบและหลักหน่วยเสมอ
ดังนั้น 21 = twenty-one
มาดูตัวอย่างของเลข 21-29 กัน

21 ยี่สิบเอ็ด twenty-one
22 ยี่สิบสอง twenty-two
23 ยี่สิบสาม twenty-three
24 ยี่สิบสี่ twenty-four
25 ยี่สิบห้า twenty-five
26 ยี่สิบหก twenty-six
27 ยี่สิบเจ็ด twenty-seven
28 ยี่สิบแปด twenty-eight
29 ยี่สิบเก้า twenty-nine

การนับเลขหลักสิบ

เมื่อเข้าใจหลักการ หลักสิบ-หลักหน่วย ก็นับต่อไปถึง 99 ได้สบายแล้วค่ะ
ลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ
34 = 30 (thirty) + 4 (four) = thirty-four
75 = 70 (seventy) + 5 (five) = seventy-five
99 = 90 (ninety) + 9 (nine) = ninety-nine
ข้อสังเกต forty ไม่มีตัว u แต่ four และ fourteen มีตัว u

10 สิบ ten
20 ยี่สิบ twenty
30 สามสิบ thirty
40 สี่สิบ forty
50 ห้าสิบ fifty
60 หกสิบ sixty
70 เจ็ดสิบ seventy
80 แปดสิบ eighty
90 เก้าสิบ ninety

การนับเลขหลักอื่นๆ

100 หนึ่งร้อย one hundred
1,000 หนึ่งพัน one thousand
10,000 หนึ่งหมื่น ten thousand
100,000 หนึ่งแสน one hundred thousand
1,000,000 หนึ่งล้าน one million
10,000,000 สิบล้าน ten million
100,000,000 ร้อยล้าน one hundred million
1,000,000,000 พันล้าน one billion
10,000,000,000 หมื่นล้าน ten billion
100,000,000,000 แสนล้าน one hundred billion
1,000,000,000,000 ล้านล้าน one trillion

 

การนับเลขหลายหลัก

การอ่านและเขียน จะแบ่งตามเครื่องหมาย comma ( , )

ระหว่างหลักสิบและหลักหน่วย ต้องเขียนเครื่องหมาย hypen ( – ) คั่นกลางเสมอ

จะมีหรือไม่มีคำว่า and อยู่ระหว่าง หลักร้อย และ หลักสิบ ก็ได้ เช่น

210 = two hundred ten

210 = two hundred and ten

102 หนึ่งร้อยสอง one hundred (and) two
120 หนึ่งร้อยยี่สิบ one hundred (and) twenty
125 หนึ่งร้อยยี่สิบห้า one hundred (and) twenty-five
2,000 สองพัน two thousand
2,003 สองพันสาม two thousand (and) three
2,030 สองพันสามสิบ two thousand (and) thirty
2,033 สองพันสามสิบสาม two thousand (and) thirty-three
2,300 สองพันสามร้อย two thousand three hundred
2,330 สองพันสามร้อยสามสิบ two thousand three hundred (and) thirty
2,333 สองพันสามร้อยสามสิบสาม two thousand three hundred (and) thirty-three
32,333 สามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสาม thirty-two thousand three hundred (and) thirty-three
432,333 สี่แสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสาม four hundred thirty-two thousand three hundred (and) thirty-three

 

About the author

Rhoda