ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

10สิ่งที่ไม่ควรทำ

Written by Rhoda

WORRY ABOUT what other people think of them. 

กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเขา 
(กังวลว่าคนอื่นจะมองเราว่ายังไง)

 

 LIVE IN the past.

อยู่กับอดีต

 

FOCUS ON negatives in other people.

มุ่งความคิดไปที่ด้านลบของคนอื่น (มุ่งคิดแต่ด้านลบของคนอื่น)

 

GET INTO other people’s business.

เข้าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่น

 

COMPARE their lives to others.

เปรียบเทียบชีวิตของพวกเขากับชีวิตของคนอื่น (เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่น)

 

BLAME themselves unfairly FOR their failures.

ต่อว่าตัวเขาเองอย่างไม่เป็นธรรมในความล้มเหลวของเขา
(ต่อว่าตัวเองเมื่อต้องล้มเหลวอย่างไม่เป็นธรรม)

 

HOLD grudges.

เก็บความขุ่นแค้นไว้

 

STAY IN toxic situations.

อยู่ในช่วงเวลาที่คับข้องใจ

 

BLAME themselves FOR the past.

ต่อว่าตัวเองสำหรับสิ่งที่ผ่านมา

 

LIE TO themselves.

โกหกตัวเอง

About the author

Rhoda