Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

100 คำศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย ion ที่คุณจะต้องเจอในTOEIC

/
/
/
8640 Views

ขอแอบกระซิบกันนิดนึงก่อนจะไปพบกับคำศัพท์ต่างๆว่า นอกจากคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ion จะเป็นคำนาม (noun) แล้วบางตัวยังเป็นกริยา (verb) ได้ด้วย! และทางเราขอแถมรูปกริยา (verb) ของแต่ละตัวมาให้ดูกันให้สะใจไปเล้ยยยยย เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของกริยา(verb) และ การเติม suffix -ion ของคำนาม (noun) ที่เจ๋งสุดๆ

1. function(n./v.) หน้าที่/ทำงาน

2. position(n./v.) ตำแหน่ง/วางตัว

3. objection(n.) การคัดค้าน  object(v.) คัดค้าน

4. accommodation(n.) ที่พัก/การจัดให้เหมาะสม accommodate(v.) จัดหาที่อยู่ให้

5. consideration(n.) การพิจารณา/ความเห็นใจผู้อื่น consider(v.) พิจารณา

6. probation(n.) การทดลองงาน

7. corporation(n.) บริษัท

8. organization(n.) บริษัท/องค์กร/การจัดการ organize(v.) จัดการ

9. institution(n.) สถาบัน

10. cooperation(n.) การร่วมมือกัน cooperate(v.) ร่วมมือกัน

11. occupation(n.) อาชีพ

12. exhibition(n.) งานนิทรรศการ  exhibit(v.) แสดง/โชว์

13. explanation(n.) คำอธิบาย   explain(v.) อธิบาย

14. expectation(n.) ความคาดหวัง  expect(v.) คาดหวัง

15. evaluation(n.) การประเมินผล  evaluate(v.) ประเมินผล

16. distribution(n.) การแจกจ่าย distribute(v.) แจกจ่าย

17. donation(n.) การบริจาค  donate(v.) บริจาค

18. contribution(n.) การบริจาค/การมีส่วนช่วย  contribute(v.) บริจาค/ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)

19. cancellation(n.) การยกเลิก  cancel(v.) ยกเลิก

20. information(n.) ข้อมูล  inform(v.) บอกข้อมูล/แจ้ง

21. instruction(n.) คำสั่ง  instruct(v.) สั่งสอน

22. negotiation(n.) การต่อรอง  negotiate(v.) เจรจาต่อรอง

23. publication(n.) สิ่งพิมพ์  publish(v.) ตีพิมพ์

24. preparation(n.) การเตรียมการ  prepare(v.) เตรียมพร้อม

25. presentation(n.) การนำเสนอ  present(v.) นำเสนอ

26. promotion(n.) การเลื่อนตำแหน่ง/การส่งเสริม  promote(v.) เลื่อนตำแหน่ง/ส่งเสริม

27. participation(n.) การมีส่วนร่วม  participate(v.) มีส่วนร่วม

28. resignation(n.) การลาออก  resign(v.) ลาออก

29. qualification(n.) คุณสมบัติ   qualify(v.) มีคุณสมบัติ

30. foundation(n.) รากฐาน

31. situation(n.) สถานการณ์/ตำแหน่งที่ตั้ง  situate(v.) ตั้งอยู่/วางอยู่ที่

32. suggestion(n.) คำแนะนำ  suggest(v.) แนะนำ

33. motivation(n.) แรงจูงใจ  motivate(v.) กระตุ้น

34. communication(n.) การสื่อสาร  communicate(v.) ติดต่อสื่อสาร

35. consumption(n.) การบริโภค  consume(v.) บริโภค

36. compensation(n.) การชดเชย  compensate(v.) ชดเชย

37. condition(n./v.) เงื่อนไข/สร้างเงื่อนไข

38. calculation(n.) การคำนวณ  calculate(v.) คิดคำนวณ

39. transaction(n.) ธุรกรรม  transact(v.) ทำธุรกรรม/ติดต่อทำการค้า

40. production(n.) การผลิต   produce(v.) ผลิต

41. prediction(n.) การคาดการณ์  predict(v.) คาดการณ์

42. introduction(n.) การแนะนำตัว/การเริ่มต้น  introduce(v.) แนะนำตัว

43. invitation(n.) คำเชิญ/การเชิญชวน  invite(v.) เชิญ

44. limitation(n.) ข้อจำกัด  limit(v.) จำกัด

45. mention(n./v.) การกล่าวถึง/กล่าวถึง

46. satisfaction(n.) ความพึงพอใจ  satisfy(v.) พึงพอใจ

47. population(n.) ประชากร  populate(v.) ตั้งถิ่นฐาน

48. pollution(n.) มลภาวะ  pollute(v.) ปนเปื้อน

49. attention(n.) ความสนใจ  attend(v.) ตั้งใจ

50. auction(n./v.) การประมูล/ขายโดยการประมูล

51. association(n.) สมาคม  associate(v.) เข้าร่วมสมาคม/รู้จักกัน

52. collaboration(n.) การร่วมมือ   collaborate(v.) ร่วมมือ

53. operation(n.) การดำเนินการ/การผ่าตัด  operate(v.) ดำเนินการ/ทำการผ่าตัด

54. direction(n.) แนวทาง/ทิศทาง    direct(v.) ชี้ทาง/นำทาง

55. solution(n.) วิธีแก้ปัญหา  solve(v.) แก้ปัญหา

56. specification(n.) ข้อมูลจำเพาะ  specify(v.) ระบุเจาะจง

57. transition(n./v.) การเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่าน  transit(v.) ผ่าน/ส่งผ่าน

58. construction(n.) การก่อสร้าง  construct(v.) ก่อสร้าง

59. invention(n.) การประดิษฐ์/การสร้างสรรค์  invent(v.) ประดิษฐ์/สร้างสรรค์

60. investigation(n.) การตรวจสอบ/การสืบสวน  investigate(v.) ตรวจสอบ/สืบสวน

61. concentration(n.) การรวบรวมสมาธิ/ความเข้มข้น  concentrate(v.) มีสมาธิ/ใจจดใจจ่อ

62. estimation(n.) การประมาณค่า  estimate(v.) ประมาณค่า/ตีราคา

63. commotion(n.) ความสับสนวุ่นวาย

64. mission(n.) ภารกิจ

65. extension(n.) การยืดออก/การขยายออก  extend(v.) ยืดออก/ขยายออก

66. commission(n.) ค่านายหน้า

67. permission(n.) การอนุญาต permit(v.) อนุญาต

68. discussion(n.) การแลกเปลี่ยนความเห็น/ถกเถียง/โต้แย้ง discuss(v.) แลกเปลี่ยนความเห็น/ถกเถียง/โต้แย้ง

69. apprehension(n.) ความกังวลใจ/ความเข้าใจ apprehend(v.) รู้สึกกังวลใจ/เข้าใจ

70. confusion(n.) ความสับสน confuse(v.) ทำให้สับสน

71. conclusion(n.) ข้อสรุป conclude(v.) สรุป

72. decision(n.) การตัดสินใจ decide(v.) ตัดสินใจ

73. division(n.) แผนก/การแบ่ง divide(v.) แบ่งแยก

74. region(n.) ภูมิภาค

75. opinion(n.) ความเห็น

76. persuasion(n.) การโน้มน้าว persuade(v.) โน้มน้าว

77. distraction(n.) สิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ distract(v.) ทำให้เสียสมาธิ

78. reputation(n.) ชื่อเสียง repute(v.) ขนานนาม

79. correction(n.) การแก้ไข/การลงโทษ correct(v.) แก้ไข

80. comprehension(n.) ความเข้าใจ  comprehend(v.) เข้าใจ

81. interruption(n.) การขััดจังหวะ  interrupt(v.) ขัดจังหวะ

82. nutrition(n.) สารอาหาร

83. renovation(n.) การบูรณะซ่อมแซม  renovate(v.) บูรณะซ่อมแซม

84. election(n.) การเลือกตั้ง  elect(v.) เลือก

85. location(n.) ตำแหน่งที่ตั้ง  locate(v.) ตั้งอยู่ที่

86. collision(n.) การชนกัน/การปะทะกัน  collide(v.) ปะทะ/ชน

87. acquisition(n.) การได้มา  acquire(v.) ได้มา

88. prohibition(n.) ข้อห้าม/การห้าม  prohibit(v.) ห้าม

89. confirmation(n.) การยืนยัน  confirm(v.) ยืนยัน

90. interrogation(n.) การซักถาม interrogate(v.) ซักถาม

91. allocation(n.) การจัดสรร  allocate(v.) จัดสรร

92. rejection(n.) การปฏิเสธ  reject(v.) ปฏิเสธ

93. inspiration(n.) แรงบันดาลใจ  inspire(v.) เป็นแรงบันดาลใจ

94. session(n.) การประชุม

95. transportation(n.) การขนส่ง/การคมนาคม  transport(v.) ขนส่ง

96. hesitation(n.) ความลังเลใจ  hesitate(v.) ลังเลใจ

97. recession(n.) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ   recede(v.) ตกต่ำ

98. tension(n.) ความตึงเครียด  tense(v.) ตึง/ทำให้ตึง

99. implementation(n.) การนำไปปฏิบัติ   implement(v.) นำไปปฏิบัติ

100. recommendation(n.) การแนะนำ  recommend(v.) แนะนำ

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: