About Us

เว็บแหล่งความรู้วิธีเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ สำหรับฝึกด้วยตัวเอง เน้นคำศัพท์ และบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน สนใจอยากให้เพิ่มเนื้อหาด้านไหนแนะนำมาได้ในหัวข้อ Contact Us ได้เลยคะ