ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

all, none of the, no คืออะไร

Written by Sine

all แปลว่า ทั้งหมด ใช้เพื่อบอกว่าเต็มหรือครบ ส่วน none of the กับ no ตรงข้ามเลย เพราะใช้เพื่อบอกว่า ไม่มีเลย ว่างเลย

ตัวอย่าง

All mangoes on the table are sweet.

มะม่วงทุกลูกบนโต๊ะหวาน

None of the mangoes on the table are sweet.

ไม่มีมะม่วงลูกไหนบนโต๊ะเลยที่หวาน

No mangoes on the table are sweet.

ไม่มีมะม่วงลูกไหนบนโต๊ะเลยที่หวาน

 

สังเกตหรือไม่ว่า การใช้ none of the และ no จะให้ความหมายปฏิเสธ

 

None of the students are in the Mathematics class.

ไม่มีนักเรียนอยุ่เลยในห้องเรียนคณิตศาสตร์

There are no students in the mathematics class.

ไม่มีนักเรียนอยุ่เลยในห้องเรียนคณิตศาสตร์

No water here is dirty.

น้ำที่นี่ไม่มีสกปรกเลย

About the author

Sine