Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Category: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

img
การใช้กริยาช่วยในการทำกาลให้เป็นพวก Continuous Tense นั้น ถ้าเรามีกริยาในประโยคเป็นจำพวกกริยาช่วย คือ can, may, ought, must อยู่ด้วยเราจะต้องเอาคำว่า be ตามหลังกริยาช่วยนั้น แล้วจึงเติม  Present participle ของกริยาที่เราต้องการ  He may be running.  เขาอาจจะกำลังวิ่งอยู่ He can be running.เขาสามารถที่จะกำลังวิ่งอยู่ We ought to be working.เราควรจะกำลังทำงานอยู่  You must be walking.คุณต้องการกำลังเดินอยู่ สำหรับกริยาช่วย shall กับ will นั้นอยู่ในอนาคตกาล ดังที่ได้อธิบายแล้ว หากเราจะทำเป็น Perfect Tense  เราก็เอา have ตามหลังกริยาช่วยแล้วจึงเติม Past participle เช่น We may have gone.เขาอาจจะไปแล้วก็ได้ He can […]
img
อย่างที่เราอธิบายกันไป Tense คือรูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำในภาษาอังกฤษ การกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน ในภาษาอังกฤษ มี 12 Tense ด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้ 3 หมวด คือ  1 ปัจจุบันกาล  Present Tense2 อนาคตกาล  Future Tense3  อดีตกาล  Past Tense ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึง ทั้ง ปัจจุบันกาล  Present tense, อนาคตกาล Future Tense, และ อดีตกาล  Past Tense ในรูปแบบของ Continuous  Present Continuous Tense (S + is, am, are + V. เติม – ing) กาลนี้มีวิธีสร้างที่ไม่ยาก คือเอา verb to be […]
img
Gerund ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ing เหมือน Present participle นั่นเอง แต่ทำหน้าที่เป็นคำนาม ดังนั้น อาจจะเป็น ประธาน กรรม Complement หรือตามหลังบุพบทได้ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ Walking is good for you.  การเดินเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ (ประธาน) I do not like walking.ฉันไม่ชอบ(การ)เดิน สำหรับการใช้เป็นกรรมของบุพบทก็มีตัวอย่างอยู่แล้วข้างต้น แต่สำหรับการใช้เป็น complement  Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค (Complement) โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะตามหลัง verb to be  เช่น The knowledge is learning something everyday.ความรู้คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆทุกวัน Her mistake is going out with him.ความผิดพลาดของเจ้าหล่อนก็คือการออกไปกับเขา นอกจากนี้ Gerund ยังอาจจะใช้ผสมกับคำนามอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้น เช่น เอา  […]
img
Numeral Adjective เป็นคุณศัพท์บ่งบอกถึงจำนวน ใช้ประกอบคำนามที่บอกถึงสิ่งที่นับได้ คือ Indefinite Numeral ซึ่งเป็นคุณศัพท์ที่ไม่บ่งบอกจำนวนที่แน่นอนเช่น several many หลาย all ทั้งหมด some any บ้าง few น้อย เล็กน้อย There are many boys in the room.มีเด็กชายหลายคนอยู่ในห้อง There are several cats in the garden.มีแมวหลายตัวอยู่ในสวน  All dogs can bark.สุนัขทั้งหมดเห่าเป็น คำว่า some ใช้ในประโยคบอกเล่า คำว่า any ใช้ในประโยคอื่น ๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามที่กล่าวมาแล้ว และอาจจะแปลว่า “ใคร ๆ” “อะไร” ฯลฯ Any man can come in […]
1 2 18
This div height required for enabling the sticky sidebar