ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Definite และ Indefinite Articles คืออะไร

Written by Sine

หลักการใช้ Definite & Indefinite Articles

Articles คือ…?

         Articles เป็นคำคุณศัพท์อย่างหนึ่ง Articles แปลว่า “คำนำหน้านาม” หมายความว่า คำนำหน้าทุกตัวในภาษาอังกฤษเวลาพูดหรือเขียนต้องใช้ Articles นำหน้าทั้งนั้น (ยกเว้นนามบางตัว หรือบางกรณีไม่ต้องใช้ Articles นำหน้า)  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

Articles แบ่งเป็น ชนิดคือ

       1.Indefinite Article ได้แก่   และ an ใช้นำหน้านามนับได้

( Countable Nouns ) เอกพจน์ทั่วๆไป ( Singular )

       2.Definite Article ได้แก่  the  ซึ่งใช้นำหน้าคำนามนับได้

( Countable Nouns ) และนามนับไม่ได้ ( Uncountable Nouns ) ทั้งรูปเอกพจน์ (Singular) และพหูพจน์ ( Plural ) เพื่อให้นามนั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจง

           

Indefinite Article

ได้แก่  a, an มีหลักการใช้ดังนี้   

 1. ใช้an นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i, o,u หรือออกเสียงสระไม่ว่าจะเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก็ตามเช่น

          -an elephant, an hour, an umbrella, an apple

 1. ใช้a, an นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับได้เสมอที่มีความหมายเป็น”หนึ่ง”

          -She has a dog.

 1. ใช้a, an นำหน้าคำที่บอกอาชีพ

          -I  am a student .

 1. ใช้a, an นำหน้านามเอกพจน์ที่แปลเป็นต่อ…(หน่วย)

          -Oranges  cost 50 baht a kilogram.

 1. ใช้a กับการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่น

          -I have eaten papaya salad at lunch and now I have a stomachache.

 1. ใช้a, an ในประโยคอุทานตามหลัง what เช่น

          -What is  this  ?      It’s  a  pear.

เราจะไม่ใช้ a, an กับสิ่งต่อไปนี้

1.กับคำนามที่นับไม่ได้ (uncountable nouns)

2.ไม่ใช้นำหน้าชื่อวิชา ชื่อกีฬา ชื่อประเทศ ชื่อเมือง ชื่อมหาวิทยาลัย

3.ไม่ใช้หน้าคำที่เป็นมื้ออาหาร breakfast, lunch, dinner

*หมายเหตุ

 • คำนามนับได้ เอกพจน์ นั้นขึ้นต้นด้วยสระ แต่ว่าออกเสียงเป็นพยัญชนะ ให้ใช้ a   เช่น a uniform, a university, a European, a eucalyptus ( ต้นยูคาลิบตัส ), a utensil, a union, a useful, a unit
 • ถ้าคำนามนับได้ เอกพจน์ นั้นมีคุณศัพท์นำหน้าขยาย  ให้ดูดังนี้
  -หากคำคุณศัพท์นั้นขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะก็ให้ใช้ a  เช่น  a sweet orange, a big umbrella
  -หากขึ้นต้นด้วย เสียงสระให้ใช้ an เช่น   an old city, an ugly woman  เป็นต้น
 • ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่ออกเสียงเป็นสระ  หรือมีadjective ที่ขึ้นต้นด้วยสระมาขยายข้างหน้านามนั้นให้ใช้ an เช่น
  -ออกเสียงเป็นสระ เช่น an hour, an heir, an honor
  -มีคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ เช่น an important person

Definite Article    

         ได้แก่  The มีหลักการใช้ดังนี้
1. ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์และพหูพจน์ที่เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าคนไหน

อันไหน สิ่งไหน

2. ใช้ the นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียว

          -the sun, the moon, the sky
3. ใช้ the นำหน้าชื่อ-สกุล (และเป็นพหูพจน์เสมอ) หมายถึง ครอบครัว เช่น

          -The Browns, The Lees

4. ตามปกติเราใช้the นำหน้าชื่อหนังสือพิมพ์เช่น

          -The Nation, The Times, The Sun
5. ใช้ the กับชื่อ สถานที่หรือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ

          -ทะเล     the Pacific

          -พิพิธภัณฑ์     the  National   Museum

6. ใช้the นำหน้าชื่อเครื่องดนตรีต่างๆ

          -Jirayut can play the guitar very well.

7. ใช้the ก่อนคำว่า same

          -Your shirt is the same color as mine.

8. ใช้the + คำคุณศัพท์เมื่อกล่าวถึงกลุ่มบุคคลเป็นพิเศษ

          -the rich, the sick, the poor

9. ใช้the กับคำนามที่ชี้เฉพาะซึ่งผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึง สิ่งของอันใด เช่น

          -Shut the door! (ผู้ฟังเข้าใจว่าปิดประตูบานไหน)

          -I had trouble with the car this morning.

10. ใช้the กับคำนามที่กล่าวซ้ำ (repeated nouns)

          -Our country has a king.         The king is very kind.

11.ใช้ the นำหน้าคำนามที่แสดงลำดับที่ (Ordinal Number)

          -the first, the second, the fifth, the last

12.ใช้ the นำหน้าคำ adjective ที่แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative degree)

          -Ratcha is the most beautiful woman in this group.

13. ใช้the กับคำ adjective บางตัว ซึ่งใช้แทนคำนาม หมายถึง“พวก….” และถือว่าเป็นพหูพจน์เสมอ

          -The rich are sometimes selfish.
14. ใช้ the กับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์

          -the head         the neck         the mouth

15. ใช้ the กับคำนามที่มีประโยคหรือวลีขยายความ

          -The man who is standing over there is my teacher.

16. ใช้นำหน้าคำadjective หรือ adverb ในขั้นComparative Degree เพื่อทำให้มีความหมาย“ยิ่ง…ยิ่ง…”

          – The more I see her the more I love her.

          -The sooner the better. ยิ่งเร็วยิ่งดี
17. ใช้ the นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่เป็นสัตว์ สิ่งของ จะหมายถึงกลุ่มหรือพวกของสิ่งนั้น

          -The dog is a faithful animal.

          -The tiger is a fierce animal.

เราจะไม่ใช้ the กับสิ่งต่อไปนี้      
1. ไม่ใช้ the นำหน้านาม+จำนวนเช่น

                     room 255

2. ไม่ใช้ the เมื่อเราพูดถึงสิ่งของหรือบุคคลโดยทั่วไป

                    I’m afraid of spiders.

About the author

Sine