ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Dynamic verb และ Stative verb คืออะไร

Written by Sine

คำกริยาในภาษาอังกฤษนั้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Dynamic Verb (คำกริยาแสดงอาการ) และ Stative Verb (คำกริยาแสดงสภาวะ) ซึ่งคราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำกริยาทั้งสองประเภทกันให้กระจ่างชัดกัน

Dynamic verb
Dynamic verb หรือเรียกอีกอย่างว่า Action verb เป็นคำกริยาแสดงอาการ การกระทำ มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว คำกริยากลุ่มนี้มีมากมาย และเรารู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ เช่น eat, drink, run, walk, jump, speak, write เป็นต้น ซึ่งเราสามารถใช้ Dynamic verb ได้โดยผันไปตามโครงสร้าง Tense ของประโยค

 

Stative verb
Stative verb หรือ State verb คือ คำกริยาแสดงสภาวะที่เกี่ยวกับ ความรู้สึก, ความคิด, ความสัมพันธ์, ประสาทสัมผัส, สภาวะความเป็นอยู่ และ การวัดหรือการประมาณค่า เรียกได้ว่าเป็นกริยาที่เป็นนามธรรม หรือ Abstract verb ซึ่งคำกริยาในกลุ่มนี้โดยปกติแล้วจะใช้ใน Simple Tense เท่านั้น และจะไม่ใช้ในรูปเติม –ing ใน Continuous Tense

Stative verb แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. คำกริยาแสดงประสาทสัมผัสการรับรู้ เช่น Feel (รู้สึก, คิดว่า), Hear (ได้ยิน), See (เห็น), Smell (ได้กลิ่น), Sound (เกิดเสียง), Taste (ได้รส, รู้รส)

ตัวอย่าง

2. คำกริยาแสดงสภาวะทางความคิด เช่น Believe (เชื่อว่า), Doubt (สงสัย), Forget (ลืม), Know (รู้), Mean (มีความหมายต่อ…, มีความสำคัญต่อ…), Realize (รู้, สำนึก), Recognize (จำได้, รู้จัก), Remember (จำได้), Suppose (ทึกทักเอาเอง), Think (คิดว่า), Understand (เข้าใจ)

ตัวอย่าง

3. คำกริยาแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น Belong (เป็นของ), Own (มี, เป็นเจ้าของ), Have (มี), Possess (มี, เป็นเจ้าของ)

ตัวอย่าง

4. คำกริยาแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก เช่น Adore (ชื่นชอบ), Astonish (ทำให้ประหลาดใจ), Enjoy (สนุก), Envy (อิจฉา), Fear (กลัว), Hate (เกลียด), Like (ชอบ), Love (รัก), Mind (รังเกียจ), Please (พอใจ), Prefer (ชอบ), Surprise (ประหลาดใจ), Wish (อยาก)

ตัวอย่าง

5. คำกริยาแสดงการวัดหรือการประมาณค่า เช่น Contain (บรรจุ), Cost (คำนวณราคา), Equal (ทำให้เท่ากัน, เท่ากับ), Measure (วัดปริมาณ), Weigh (น้ำหนัก)

ตัวอย่าง

6. คำกริยาแสดงสภาวะอื่น ๆ เช่น Be (is, am, are), Exist (มีอยู่), Owe (เป็นหนี้), Require (ต้องการ), Seem (ดูเหมือนว่า)

ตัวอย่าง

About the author

Sine